Home / All / Tulasi Pooje

Tulasi Pooje

ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬೊದ ಗೌಜಿ ಮುಗ್ಯೊಂದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕೊನೆ ಬೆರಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗೊಲ್‌ದ ಪೊರ್ಲು.ಈ ತಿಂಗೊಲುಡ್‌ಲ ಪರ್ಬ ಪುಣ್ಣಮೆ ಉಂಡೇ ಉಂಡು.ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಸುರುವಾದ್ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬೊ.
.ಸುಲಭಾ, ಸುರನಾ, ಬಹುಮಂಜರಿ, ಶೂಲಕ್ಷ್ಮೀ, ದೇವ ದುಂದುಬಿ, ಪಾವನೀ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ, ದಿವ್ಯ, ಭಾರತೀ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್‌ಡ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ತುಳಸಿದ ಮದಿಮೆಗ್ ಇಡೀ ಊರುನಿಲೀಕೆ ಬಶರೀ ಗೌಜಿದ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು.ತುಳಸಿ ಪರ್ಬೊನು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಆಚರ್ಪುವೆರ್‍. ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಮಾತೆರೆ ಇಲ್ಲಡ್‌ಲ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಐತ್ತಾದಿಪ್ಪುಂಡು.ಸಿಂಗಾರ್‌ಒಡು ಮದಿಮಲೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು.ಮಂಟಪೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಐಕ್ಕ್ ಪೂತ್ತ ಮಾಲೆನ್ ಪಡ್ದ್ ಸೇಡಿ ಕುಂಕುಮೊದ ಚಿತ್ರೊಲರನ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು.ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ 12ನೇ ದಿನ, ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿತ್ತಾನಿ ತುಳಸಿನ ಮದಿಮೆಗ್ ದಿನ ನಿಗಂಟಾದಿಪ್ಪುಂಡು.ಉಂದೆಕ್ಕಾತ್ರನೆ ಬಾರೀ ತಯಾರಿ.
ತುಳಸಿ ಮದಿಮೆ ಬಜೀ ಪರ್ಬ ಮಾತ್ರವತ್ತ್.ಪರ್ಬೊದ ನೆವನೊಡು ಆರೋಗ್ಯೊನು ಒರ್ತೊನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುದ ವಿಸೇಷ.ತುಳಸಿ ಹಿಂದೂಲೆಗ್ ದೇವೆರೆ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೊಲು.ಬಾಕಿದ ಧರ್ಮೊದಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವ ಒರ್ಪುನ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾದುಲ್ಲೊಲು.ಅಂಚಾದ್ ಆಯುರ್ವೇದೊಡು ತುಳಸಿಗ್ ಒಂಜನೇ ಸ್ಥನೊ.ಇರೆ, ಬಿತ್ತ್,ಬೇರ್‍ ಸೇರಿಲೆಕ್ಕೊ ಇಡೀ ದಯಯೇ ಮರ್ದ್. ಊಮದೆತ್ತಪೊ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನೊ ವಾ ಉಮಿಲ್ ಕೀಟೊಲೆನ್‌ಲ ಕೈತ್ತಲ್ ಬರಿಯೆರೆ ಬುಡಂದ್.
ತುಳಸಿ ಇರೆಕ್ಲೆನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ದೀಂಡ್ಂದಾಂಡ ನೀರ್‌ಡಿಪ್ಪುನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೋಗಾಣುಲು ನಾಶವಾದ್ ಪೋಪ. ಪೊರ್ತು ಮೂಡುನೈಡ್ದ್ ದುಂಬು ಉಂದೆತ್ತ ಇರೆನ್ ತಿಂದ್ಂಡ ಮಸ್ತ್ ರೋಗೊಲೆಗ್ ರಾಮಬಾಣೊ.ಮೈಕಟ್ಟ್‌ಲ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲಾಉಂಡು.ಬಂಜಿದ ಅಜೀರ್ಣ ಬಾಕಿ ಖಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಗುಣಾಪುಂಡು.
ತುಳಸಿ ದೈತ್ತ ಕೈತಲ್ ಓದುನು,ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನು,ತುಡರ್‍ ಪೊತ್ತಾವುನೈಡ್ದ್ ಅಂಚನೆ ತುಳಸಿ ದೈಕ್ಕ್ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನೈಡ್ದ್ ಮನಸ್‌ದ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಆಲೋಚನೆಲು ದೂರಾಪೊ.ಮನಸ್ ಸೊಚ್ಚೊ ಆಪುಂಡು.ಎಡ್ಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು.ತುಳಸಿ ನಂಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್‌ಲ ‘ಅಪ್ಪೆ’ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕೊ.ಅಲೆನ ಸಾನಿಧ್ಯೊಗು ವರ್ಷೊಡು ಒರಾಂಡಲಾ ಸುತ್ತು ಬರೊಡತ್ತೆ?ಐಕ್ಕಾತ್ರನೇ ಉಂದೊಂಜಿಮಪರ್ಬೊ ಪಂಡ್‌ದ್ ಒಪಂಜಿ ನೆವನೊ.ಈ ತಿಂಗೊಲುಡು ತುಳಸಿಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ತು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕೈ ಮುಗ್ಯನ ಮಲ್ತ್ಂಡ ನಮನ ಪಾಪದೋಷೊಲು ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡುಂದ್ ನಂಬೊಂದು ಬೈದ್ದಿನವು.

ಪುರಾಣ ಕತೆ
ತುಳಸಿ ಮದಿಮೆದ ಈ ಪರ್ಬೊಗುಲಾ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನಲೆ ಉಂಡು.ಆಯೆ ಒರಿ ಭಯಂಕರ ರಕ್ಕಸೆ.ಪದರ್‍ ಜಲಂಧರ ಪಂಡ್‌ದ್.ಆಯನ ಬುಡೆದಿ ವೃಂದಾ ಪಂಡ್‌ದ್.ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಪತಿವೃತೆ.ಅಂಚಾದ್ ಜಲಂಧರಗ್ ಸೋಲು ಪಂಡ್‌ದೇ ಇತ್ತ್‌ಜ್ಜಿ.ಉಂದೆಡ್ದಾತ್ರ ಆಂಕಾರೊ ಬತ್ತಿನ ಜಲಂಧರೆ ದೇವತೆಲೆಡ ಯುದ್ದೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಸೋಪಾವೆ.
ಜಲಂಧರನ ಉಪದ್ರ ತಡೆವರೆ ಸಾಧಯ ದಾಂತೆ ದೇವತೆಲು ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರೆಡ ದೂರು ಕೊರ್ಪೆರ್‍.ಉಂದೆಕ್ಕಾತ್ರ ಜಲಂಧರನ ವೇಷೊಡು ಬಪತ್ತಿನ ವಿಷ್ಣು ವೃಂದಾನ ಪಾತಿವೃತ್ಯೊನು ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುವೆ.ಆತಾಯಿಸಾತ್‌ಗ್ ಜಲಮಧರೆ ಯುದ್ಧೊಡು ಸೈಪ್ಪೆ.ಉಂದೆತ್ತ ಕೋಪೊಡು ವೃಂದಾ ವಿಷ್ಣೂಗು ಶಾಪ ಕೊರ್ದು ಕಂಡನ್ಯನಡಪ್ಪೊ ಕಾಟೊಗು ಲಾಗಿದ್ ಸೈಪ್ಪೊಲು.ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದವೇ ವೃಂದಾ ತುಳಸಿದ ದೈಯಾದ್ ಪಾರ್ವತಿನ ಬೃಂದಾನೊಡು ಪುಟ್ಟುವಲ್.ಮೋಲೇ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಾದ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ದ ದ್ವಾದಶಿತ್ತಾನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮದಿಮೆಯಾಪೊಲುಂದ್ ಕತೆ ಉಂಡು.

ಪುರಾನ ಪುಸ್ತಕೊಡು ನಾಡ್ರೆ ಪೋನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ದಾದಂದ್ಂಡ, ದೇವೆರ್‍-ರಕ್ಕಸೆರ್‍ ಪೇರ ಸಮುದ್ರೊನು ಸುಲ್ಪುನಗ ಕಡೇಕ್ಕ್ ಅಮೃತೊದ ಕಳಶ ಉದ್ಭವವಾಂಡ್.ಐನ್ ದೆರ್ತ್ ಪತೊನ್ಯ ವಿಷ್ಣುನ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ಸಂತೇಸೊದ ನೀರ್‍ ಜತ್ತ್ಂಡ್.ಆ ನೀರ್‍ ಕಳಶೊಗು ಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ದೈ ಕೊಡ್ಡಿಂಡ್.ಐಕ್ಕ್ ‘ತುಳಸಿ’ ಪುದರ್‍ ದೀದ್ ಲೆತ್ತ್ಂಡ್.ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೊಟ್ಟುಗು ವಿಷ್ಣು ತುಳಸಿನ್‌ಲ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ.
ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಇಂಚುಂಡು.
ಪುರಾಣ ಕತೆ ದಾದಲ ಉಪ್ಪಡ್.ಐಕ್ಕ್ ಇಂಬುಕೊರಿಯೆರೆ ಪಂಣ್ಪಿಲೆಕ್ಕೊಮೆ ತುಳಸಿನೊಟ್ಟುಗು ಆನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಮಂಟಪೊ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಒಪ್ಪಿಸಾವುಂಡು.ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನ್ ರಂಗೋಲಿ, ಪೂ,ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪುದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಮಟಪೊನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು.ನೆಲ್ಲಿದ ಗೆಲ್ಲ್ನ್ ಕಣತ್ತ್ ದೈತ್ತ ಮುದೇಲ್‌ಡ್ ನಡ್ಪುಮಡು.ಪುನ್ಕೆದ ಪುಲಿತ್ತ ಗೆಲ್ಲ್‌ನ್‌ಲ ನಡ್‌ಪುಂಡು.ತುಲಸಿದ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ನೆಲ್ಲಿದ ಕಾಯಿ,ಇರೆ,ಕೆತ್ತ ಕೂಡಾ ಮರ್ದ್‌ಗಾಪುನವ್ವೆ.
ಮಲೆನಾಡ್ ಸೇರ್ದ್ ಮಾತಾ ಊರೂರುಡು ತುಳಸಿ ಪರ್ಬೊದ ಆಚರಣೆ ಆಪುಂಡು.ತುಳಸಿ ಪರ್ಬೊ ಕರಿಯಂದೆ ಮದಿಮೆ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್‍.ಕೆಲವೆರಂತೂ ಈ ಕ್ರಮೊನು ಇತ್ತೆಲಾ ಆಚರಿಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍.ಎಂಚಿನನೇ ಆವಡ್ ನರಮಾನ್ಯನ್ ಬದ್‌ಕ್ ಪ್ರಕೃತಿಡಪ್ಪನೇ ಸೇರ್ದುಂಡು.

 

beauty of Tulunad

About Pavanesh D

Leave a Reply