Home / Temples / Shree Kodamanitthaya Kshetra, Shibaroor,

Shree Kodamanitthaya Kshetra, Shibaroor,

ಶಿಬರೂರು ಕೊಡಮನಿತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ :

ವಿಷ ಕಲ್‌ಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಗುವೆಲ್ ಅಮೃತೊದ ನೀರಾಂಡ್!
ಫಾಲಾಕ್ಷ ”ಇನ ಮಣಿತ್ತಾನೊ.. ಓರಿಂಡ್ ಗೇನೊ.. ತಾನಾಯಿ ನಾಡ್, ಪುರ್ಪುಂದ ದೇಶೊ ಕೊಡಮಣಿ ಬರ್ಕೆಡ್ ಬಾರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರಸತ್ತ ಬಾರಗೆ ಕುಂಞಾಳ್ವೆರ್. ಪೆರಿಯ ಎನಿದಾಲ ಪೋಪೆ ಯಾನ್, ಮಗ್‌ರ್‌ಬೆ ಬಡೆಕಾಯಿ ಗಂಗೆಗ್! ಆಯನ, ಉಚ್ಚಯ, ಗಂದೇದ ಕೋಲ, ಬಲೊ ತೂಯೆರೆ ಪೋಪೆ! ಪೋತುಂಡ ಆತು, ತೂತುಂಡ ಆತು, ಪೆರಿಯ ಬಡೆಕಾಯ್ ಗಂಗೆದ ಆಯನ ಉಚ್ಚಯ..”

ಉಂದು ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವೊದ ಪಾಡ್ದನದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್. ‘ತಿಬಾರ’ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ರಂಥೊಡು ಈ ಪಾಡ್ದನೊದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಮೋಹನ್ ಕೆ. ಅಮೀನ್ ತಾನ್ ಬರೆತಿನ ‘ದೈವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವದ ಹಿರಿಮೆ’ ಕೃತಿಟ್ ಕೊರ್ತಿನ ಈ ಪಾಡ್ದನೊನು ‘ತಿಬಾರ’ ಗ್ರಂಥೊಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್.
ಶಿಬರೂರು ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಕಾರ್ನಿಕೊದ ಜಾಗ್ ತಿಬಾರ್. ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವೊಲು ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ಮೈಮೆನ್ ಸಾರುನ ಕೃತಿ ‘ತಿಬಾರ’. ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಆಳ್ವಾ, ಡಾ.ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಶೇಣಿ, ಡಾ. ರಾಜಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಡಾ. ಕೆ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಸಂಪಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ‘ತಿಬಾರ’ ಕೃತಿಟ್ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವ ತಿಬಾರ್‌ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕತೆ, ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಯ, ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವೊಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಲೆ ಆಯಿನ ಸಮಗ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು.

ಕೊಡಮಣಿ ಬರ್ಕೆದ ಅರಸು ಕುಂಞಾಳ್ವೆರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗಂಗೆ ಉತ್ಸವೊಗು ಪೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಆರೆನೊಟ್ಟುಗು ಅಲ್ಪದ ದೈವ ‘ಪೊಸದೈವ ಕುಮಾರೆ ಪಂಡ್‌ದ್’ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಕೊಡಮಣಿ ಬರ್ಕೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಈ ದೈವೊಗು ಅರಸುಲು ನಿಲೆ ಕೊರುದು ನೇಮ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಕೊಡಮಣಿ ಊರುಡು ನಿಲೆ ಆಯುನ ದೈವ ‘ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆ’ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರಾಪೆ.
ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವ ಪಡ್ಡ್ಯೋಡಿ ಗುತ್ತು, ಪಡ್ಡ್ಯಾರ ಬೂಡು, ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮ, ಕುಕ್ಕೆ, ಸಂಸೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡೆಕ್ ಪೋದು ತನ್ನ ಕಲೆ ಕಾರ್ನಿಕ ತೋಜಾದ್ ನಿಲೆ ಆಪೆ. ಅಂಚನೇ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಕಾಪು, ಮೂಲ್ಕಿ, ವೇಣೂರು, ಅರುವ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಊರುಲೆಗ್ ಪೋಪುಂಡು. ಅರಸುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ದೈವ ಆಯಿನಡ್ದಾದ್ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆ ‘ರಾಜನ್ ದೈವ’ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ದೆತೊನುವೆ. ಪಡ್ಡಾಯಿ ತಿಬಾರ ಸಾನ, ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮಂಜಲಡ್ಕ, ಬಡೆಕಾಯಿ ಮಡ್ಯಂತರ ಸಾನ, ನಡು ನಡ್ಡ್ಯೋಡಿ ಸಾನ, ಮುಡಾಯಿ ಅಜ್ಜಯಿ ಸಾನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಲೆಗ್‌ಲಾ ದೈವ ಪೋದು ನಿಲೆ ಆಪುಂಡು.
ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವ ತಿಬಾರ್‌ಗ್ ಬತ್ತಿನಿ ಇರುವೈಲು ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ದು. ತಾಂಗಡಿ ಬರ್ಕೆದ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಕಾವೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಬಾರ ಗುತ್ತುದ ತಿಮ್ಮತ್ತಿ ಕರಿವಾಳ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಇರುವೈಲು ದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೊಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಉತ್ಸವ ತೂದು, ತಿರ್ತ ಬರ್ಕೆದ ದೈವಸ್ಥಾನೊದ ಪುರ್ಸಾದ ದೆತೊಂದು ತನ್ಕುಲೆನ ಊರುಗು ಪಿದಾಡ್ವೆರ್. ಅಪಗ ತಿರ್ತ ಬರ್ಕೆಗ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಜಿ ಬೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅವೆನ್ ದೇರೊಂದು ರಡ್ಡ್ ಜನಲಾ ಊರುಗು ಬರ್ಪೆರ್. ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಯ ಮೊಕ್ಲೆನ ಪಿರವುಡೇ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಈ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರಿದ ಸರ್ರೋಡು ಆವಾಹನೆ ಆಪುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಬೋರಿಲಾ ಕುಂಬರ್ರೆ ಸುರು ಆವನ ಚೋದ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಊರುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬಲ್ಮೆ ಕೇನ್ನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ‘ಒರಿ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಧರ್ಮದೈವ’ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಆರ್ಪಿ ಬಾಲೆಗ್‌ಲಾ ಕರೆಪಿ ಕಂಜಿಗ್‌ಲಾ ಪಹರೆ ಪಾಡ್ದೆರ್‌ಂದ್.

ಇಂಚ ತಿಬಾರ ಗುತ್ತುಡು ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಾನ ಕಟ್ಟ್ಯೆರೆ ತಿಮ್ಮತ್ತಿ ಕರಿವಾಳ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
ಸಾನೊಗು ಕೆಸರ್‌ಕಲ್‌ಲ್ ಪಾಡ್ಯೆರೆ , ಆ ಕಾಲೊಡು ವಿಷ ಮರ್ದ್ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಸೂರಿಂಜೆದ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆನ್ ಲೆಪ್ಪಾವೆರ್ ಅರಸುಲು. ಬಾರೀ ಕುಸಿಟ್ ಬತ್ತಿನ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ರ್ ಕೆಸರ್ ಕಲ್‌ಲ್ ಪಾಡ್ವೆರ್. ‘ತಿಬಾರ್‌ಗುತ್ತುಡು ಒರಿ ಒಳ್ಳಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದೈವ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕ್‌ಂಡತಾ.. ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ್‌ಲಾ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ. ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ವಿಷಮರ್ದ್ ಸೇವೆ ನನ ದುಂಬುದು ಈ ದೈವೊಲೆನ ಕಾರ್ನಿಕೊಡು ನನಲಾತ್ ಜನೊಕು ತಿಕ್ಕಡ್’ ಪಂಡ್‌ದ್ ಎನ್ನಿನ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ರ್ ವಿಷ ದೆಪ್ಪೆರೆ ತಾನ್ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತಿನ ವಿಷ ಕಲ್‌ಲ್ನ್ ದೈವಸ್ಥಾನೊದ ಗುವೆಲ್‌ಗ್ ಪಾಡ್ವೆರ್. ಅಯಿತ ಮರ್ದ್ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವೊಲೆನ ಮಾಯಶಕ್ತಿ ಸೇರ್‌ದ್ ಈ ಕಲ್‌ಲ್ ಪಾಡಿನ ಗುವೆಲ್‌ದ ನೀರ್ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆದ್ ಬದಲಾಂಡ್. ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಲೊಗು ಈ ಗುವೆಲ್‌ದ ನೀರ್ ಭಕ್ತೆರೆನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಅಮೃತ ಅಂಡ್. ಇತ್ತೆಲಾ ತಿಬಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಈ ಗುವೆಲ್‌ದ ನೀರ್‌ನ್ ತೀರ್ಥೊ ರೂಪೊಡು ಕೊರ್ಪೆರ್. ನೀರ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್‌ಲ್, ರಾಟೆ, ಕೊಡಪಾನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಪನೆಟ್ಟ್ ಮರಿಗೆದ ಮೂಲಕ ನೀರ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ್.

Beauty of Tulunad

About Pavanesh D

Leave a Reply