Home / All / ಪೋರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು

ಪೋರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು

~ *ಪೋರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು <> ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಪಾರ್ತನೊ* ~

ಪಾರ್ತನೊಲು ಭೂತೊಕ್ಲೆನ ಪುಟ್ಟು, ಪ್ರಸರಣೊ, ಕಾರಣಿಕೊನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಪದ್ಯೊರೂಪೊದ ಕತೆಕುಲು. ಪಾರ್ತನೊ, ಸಂದ್, ಸಂದಿ, ಇಂಚ ಬೇತೆಬೇತೆ ರೂಪೊಡು ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು.

ವಾದ್ಯೊಲು

ಡೋಲು

ದುಡಿ

ತಾಸೆ

ತೆಂಬರೆ

ಸಮ್ಮೇಲೊ

ನಾಗಸೊರೊ

ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲಗೊ

ಶ್ರುತಿ

~ *ಭೂತೊ ಕಟ್ಟುನ ಕಲಾವಿದೆರ್* ~

ನಲಿಕೆದಕುಲು

ಪಂಬದೆರ್

ಪರವೆರ್

ಪಾಣಾರರ್

ಫಣಿಕಾರೆರ್/ಮಲವೆರ್

ಬಣ್ಣನಾನ್ಸ್/ವರ್ಣನಾನ್ಸ್

~ *ಭೂತೊಗ್ಲೆ ಉಗಮ ಬುಕ್ಕೊ ವರ್ಗೀಕರಣೊ* ~

ಸೀಮೆದ ಭೂತೊಲು

ಮಾಗಣೆ ಭೂತೊಲು

ಗ್ರಾಮ ಭೂತೊಲು

ಗುತ್ತುದ ಭೂತೊಲು

ಕುಟುಂಬೊದ ಭೂತೊಲು

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಭೂತೊಲು
( *ಯಶವಂತ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು*)
ಅಂಗಾರೆ

ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡೆ[೨]

ಅಂಗಾರ ಕಲ್ಕುಡೆ

ಅಂಬೆರ್ಲು

ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೈಯಾರು

ಅಕ್ಕೆರಸು ಪೂಂಜೆದಿ

ಅಕ್ಕೆರ್ಲು

ಅಜ್ಜೆರ್ನಾಯೆ

ಅಡ್ಕತ್ತಾಯೆ

ಅಡ್ಕದ ಭಗವತಿ

ಅಡಿಮಣಿತ್ತಾಯ

ಅಡಿಮರಾಂಡಿ

ಅತ್ತಾವರ ದೈಯೊಂಗುಲು

ಅಬ್ಬಗೆ ದಾರಗೆ

ಅಬ್ಬೆರ್ಲು

ಅಯ್ವೆರ್ ಬಂಟೆರ್

ಅರಸುಭೂತೊ

ಅರಸುಲು

ಆಚಾರಿ ಬೂತೊ

ಆಟಿಕಳೆಂಜೆ

ಆನೆಕಟ್ನಾಯೆ

ಆಲಿಭೂತೊ

ಆಲಿಸೆಯಿತ್ತಾಯೆ

ಈರಬದ್ರೆ

ಈಸರ ಕುಮಾರೆ

ಉಮ್ಮಳಾಯೆ

ಉಮ್ಮಳಿ

ಉರಿಮರ್ತಿ

ಉರಿಯಡಿತ್ತಾಯೆ

ಉಳ್ಳಾಕುಲು

ಇರ್ವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಕುಲು

ಎಲ್ಯ ಉಳ್ಳಾಕುಲು

ಮಲ್ಲ‌ಉಲ್ಲಾಕುಳು

ಉಳ್ಳಾಯೆ

ಒರಿ ಉಳ್ಳಾಯೆ

ಒರ್ಮುಲ್ಲಾಯೆ

ಒರ್‍ಮುಲ್ಲಾಯೆ

ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಅನಂತಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಕೆಲಿಂಜದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಕೇಪುದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಬಲ್ನಾಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಎರುಕನಡೆ

ಎರುಬೇಡವೆ

ಒಂಜರೆ ಕಜ್ಜದಾಯೆ

ಒಕ್ಕುಬಲ್ಲಾಳೆ

ಒರ್ಮುಗೊತ್ತಾಯೆ

ಓಡಿಲ್ದಾಯೆ

ಕಂಟಿರಾಯೆ

ಕಂಬೆರ್ಲು

ಕಂಡತಾಯೆ

ಕನಪಡಿತ್ತಾಯೆ

ಕನಲ್ಲಾಯೆ

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ

ಕಬಿಲ

ಕರಿಯನಾಯಕ

ಕರಿಯಮಲ್ಲ

ಕಲ್ಕುಡೆ

ಅನ್ನರ ಕಲ್ಕುಡೆ

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ಉಬಾರ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ವರ್ತೆಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ಪಾಷಾಣಮೂರ್ತಿ

ಸತ್ಯಜಾವತೆ

ಕಲ್ಲೂರತ್ತಾಯೆ

ಕಲ್ಲೇರಿತ್ತಾಯೆ

ಕಲಲ

ಕಳುವೆ

ಕಾಂಜವೆ

ಕುಜುಂಬ ಕಾಂಜವೆ

ಕಾಚುಕುಜುಂಬ

ಕಾಂತಬಾರೆ

ಕಾಂತುನೆಕ್ರಿ

ಕಾಡೆದಿ

ಕಾಯರಡಿ ಬಂಟೆ

ಕಾರಿ

ಕಾರ್ಣವೆರ್

ಗುರುಕಾರ್ನವೆರ್

ಕಾಳರ್ಕಾಯಿ

ಕಾಳಮ್ಮ

ಕಾಳರಾತ್ರಿ

ಕಾಳರಾಹು

ಕಾಳಿ

ಬದ್ರಕಾಳಿ

ಮಾಕಾಳಿ

ಕಾಳೆ

ಕಿನ್ನಿದಾರು

ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ

ಕಿರಿಯಾಯೆ

ಕುಂಜೂರಾಯೆ

ಕುಂದಯ

ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯೆ

ಕುಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯೆ

ಕುರ್ಕಲ್ಲಾಯೆ

ಕುಂಜಣಿಗೊ

ಕುದುಮುಲ್ದಾಯೆ

ಕುಮಾರೆ

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಕುರವೆ

ಕುರಿಯಡಿತ್ತಾಯೆ

ಕುಲೆ

ಕೂಜುಲು

ಕೆಂಚಿಕೆಲುತ್ತಾಯೆ

ಕೆಂಜಲ್ತಾಯೆ

ಕೇತುರ್ಲಾಯೆ

ಕೆಂಬೆರ್ಲು

ಕೊಟ್ಯದಾಯೆ

ಕೊಡಂಗೆತ್ತಾಯೆ

ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆ

ಕೋಮರಯ್ಯೆ

ಕೊರಗೆ

ಕೊರಗತನಿಯೆ

ಕೊರತಿ

ಮಲೆಕೊರತಿ

ಕೊಲ್ಲೂರಮ್ಮ

ಕೋಟಿ

ಕೋಟಿಪೂಂಜೆ

ಕೋಡೊದಜ್ಜೆ

ಕೋಡ್ದಬ್ಬು

ಗಂಡಗಣೊ

ಗಿಂಡೆ

ಗಿರಾವು

ಪುತ್ತುಗಿರಾವು

ಗಿಳಿರಾಮೆ

ಗುಮ್ಟೆಮಲ್ಲೆ

ಗುರಮ್ಮ

ಗುರಿಕ್ಕಾರೆ

ಗುಳಿಗ

ಆಕಾಸಗುಳಿಗ

ಗುಳಿಗನ್ನಾಯೆ

ಪಾತಾಳಗುಳಿಗ

ಮಾರಣಗುಳಿಗ

ಮುಳ್ಳುಗುಳಿಗ

ರಾವುಗುಳಿಗ

ಸಂಕೊಲಿಗೆಗುಳಿಗ

ಸುಬ್ಬಿಗುಳಿಗ

ಗೆಜ್ಜೆಮಲ್ಲೆ

ಗೋವಿಂದೆ

ಚಂಡಿ

ಚವುಂಡಿ

ಚಾಮುಂಡಿ

ಗುಡ್ಡೆಚಾಮುಂಡಿ

ನೆತ್ತೆರ್ ಚಾಮುಂಡಿ

ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ.

ಮಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ

ಮಲೆ ಚಾಮುಂಡಿ

ರುದ್ರಾಂಡಿ

ರುದ್ರಾ ಚಾಮುಂಡಿ

ಚಾತು

ಕುಟ್ಟಿಚಾತು

ಚಿಕ್ಕಸದಾಯಿ

ಚೆನ್ನಯ್ಯೆ

ಚೌಡಿ

ಚೌಡಿಕೆ

ಜಂಗಬಂಟೆ

ಜಂಗಬಂಟ್ರ್

ಚಂದರ್ಗತ್ತಾಯೆ

ಜಟಾಧಾರಿ

ಜಟ್ಟೊಗೆ

ಜಡೆತ್ತಾರ್

ಜದ್ರಾಯೆ

ಜಾರಂದಾಯೆ

ಜಾವದೆ

ಇಸ್ಟೊಜಾವದೆ

ಜುಮಾದಿ

ಕಂಟೆಲಜುಮಾದಿ

ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ

ಕೈರ್ ಜುಮಾದಿ

ಜೂಮ್ರಜುಮಾದಿ

ಪಂಚಜುಮಾದಿ

ಪಡ್ಡೈಜುಮಾದಿ

ಮರ್ಲ್‌ಜುಮಾದಿ

ರತೊಜುಮಾದಿ

ಸಾರಾಳಜುಮಾದಿ

ತಡ್ಯದಜ್ಜೆ

ತನ್ನಿಮಾನಿಗೊ

ತುಳುಭೂತೊ

ತೋಡಕುಕುಕ್ಕಿನಾರ್

ತೋಮಜ್ಜ

ದಂಡನಾಯಕೆ

ದಂಡೆರಾಜ

ದರ್ಗಂದಾಯೆ

ದುಗ್ಗಮ್ಮದೈಯಾರು

ದುಗ್ಗಲ್ಲಾಯೆ

ದುರ್ಗಂತಾಯೆ

ದೂರ್ದುಮೆ

ದೇಯಿ

ದೇವುಪೂಂಜೆ

ದೈಯೊಂಕುಲು

ಧರ್ಮದೈವೊ

ನಂದಿ

ನಂದಿಗೋಣೆ

ನಾಗೆ

ನಾಗನಂದಿ

ನಾಗಬಿರ್ಮೆರ್

ನಾಗಬೂತೊ

ಬೂತನಾಗ

ಮಂಙನಾಗೆ

ಮಡೆನಾಗೆ

ನಾಡುಭೂತೊ

ನಾಯಕಬೂತೊ

ನಾಯರ್‍ಬೂತೊ

ನಾರಂಬಾಡಿ

ನಾಲ್‍ಕೈತ್ತಾಯೆ

ನಾಲ್‍ಕೈಬದ್ರೆ

ನೀಚೆ

ನೆತ್ತೆರ್ ಮುಗುಳಿ

ನೆಲ್ಲಿರಾಯೆ

ಪಂಜಣತ್ತಾಯೆ

ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಅಂಗಣತ್ತಾಯೆ

ಅಂಬಾಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಉಡುಪಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಉರಿಮರ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಒಡ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಒರ್ನರ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಒರಿಬಂಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕಡಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕಡೆಕ್ಕಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಂಟಾಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಡುಮೊದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕೂಳೂರು ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕೊಟ್ಯದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕೋರೆದಂಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಗೂಡುಪಂಜುರ್ಲಿ

ಗ್ರಾಮೊ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಚಾವಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ನಾಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪಂಜಣತ್ತಾಯೆ

ಪಟ್ಟೊದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪಾರೆಂಕಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಮನಿಪನ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಮುಗೇರ ಪಂಜರ್ಲಿ

ರುದ್ರ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ವರ್ಣರೊ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಸೇಮಕಲ್ಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪಟ್ಟದಭೂತೊ

ಪಡುಕಣತ್ತಾಯೆ

ಪಡುವಟ್ನಾಯೆ

ಪಯ್ಯಬೈದ್ಯೆ

ಪರಮೇಶಿ

ಪರವ

ಪಾಲಕತ್ತಾಯೆ

ಪಿಲಿಭೂತೊ

ಪುರಲಾಯೆ

ಪುರುಸೆ

ಪುರ್ಸೆರ್

ಪುರುಚಬೂತೊ

ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರುಸೆ

ಜಗಪುರುಸೆ

ಜೋಗಿಪುರುಸೆ

ದೇವಪುರುಸೆ

ಪೆಲಡ್ಕತ್ತಾಯೆ

ಪೆರ್ದೊಳ್ಳು

ಪೊಟ್ಟಭೂತೊ

ಪೊಟ್ಟೊರಿತ್ತಾಯೆ

ಪೊಟ್ಟೊಳುಬೂತೊ

ಪೊಯ್ಯೆತ್ತಾಯೆ

ಪೊಸಮಾರಾಯೆ

ಪೊಸಬೂತೊ

ಪೊಸಲ್ದಾಯೆ

ಪೊಸೊಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ

ಬಂಟಜಾವತೆ

ಬಂಟಬೂತೊ

ಬಂಟಾಂಡಿ

ಬಂಡಾರಿ

ಬಚ್ಚನಾಯಕ

ಬಬ್ಬರ್ಯೆ

ಬಾಕಿಲ್‍ಬೊಬರ್ಯೆ

ಬರಮಲ್ತಾಯೆ

ಬಲಾವಂಡಿ

ಬವನೊ

ನೇಲ್ಯರಾಯಬವನೊ

ಬಸ್ತಿನಾಯಕೆ

ಬಾಕುಡೆ

ಬಾಕುಡ್ತಿ

ಬಾಡುರಾಯೆ

ಬಾಮಕುಮಾರೆ

ಬಾರಗೆ

ಬಾಲೆಬಾರಗೆ

ಬೂಮಿಬಾರಗ

ಬಾಲಕುಮಾರೆ

ಬಾವನೊ

ಬಿಕ್ರಮೇಲಾಂಟೆ

ಬಿರ್ಮೆರ್

ಬಿರ್ಮೆರಜ್ಜಿ

ಬಿಲ್ಲರಾಯೆ

ಬಿಲ್ಲಾರ್ತಿ

ಬುದಾಬಾರೆ

ಬುದ್ಯಂತಾಯೆ

ಬೇಡವೆ

ಬೈದ್ಯನಾಥೆ

ಬೈರಾಗಿ

ಬೋಂಟೆಗಾರೆರ್

ಬೊಮ್ಮರ್ತಾಯೆ

ಬೊಳ್ತಾಯ್ತೊಲು

ಬೋಳಂಗಳತ್ತಾಯೆ

ಭಸ್ಮಮೂರ್ತಿ

ಬೂತರಾಜೆ

ಭೈರವೆ

ಕಾಳಬೈರವೆ

ನೆತ್ತೆರ್ ಬೈರವೆ

ಪಾತಾಳಭೈರವೆ

ಬ್ರಾಣಬೂತೊ

ಬ್ರಾಣಮಾನಿ

ಬ್ರಾಣ್ತಿ

ಮಂಗಳೆರ್

ಮಂಗಾರಮಾನಿಗೊ

ಮಂಜಟಿನಾಯೆ

ಮಂಜಟಿಬೊಮ್ಮೆ

ಮಂಜೊಟಿಗೋಣೆ

ಮಂತ್ರೊದಾಯೆ

ಮಗ್ರಂದಾಯೆ

ಮಡಲಾಯೆ

ಮದ್ದಡ್ಕತಾಯೆ

ಮಡ್ಯೊಳೆ

ಮದಿಮಾಳ್

ಮಯಿಲೆ

ಮನ್ಡೆರ್‍ಬೂತೊ

ಮಮ್ಮಾಯಿ

ಮರ್ಮಳ್ತಾಯೆ

ಮರತ್ತಬೇಲೆದಾಯೆ

ಮಯ್ಯೊಂತಿ

ಮಲರಾಯಿ

ಮಲೆಯಾಳಬೂತೊ

ಮಲೆರಾಯೆ

ಮಾಂಕಾಳಿ

ಮಾಂದಿ

ಮಾನಿಬಾಲೆ

ಮಾಯಂದಾಲ್

ಮಾಯಿಲೆರ್‍ಬೂತೊ

ಮಾಯೊದ ಬಾಲೆ

ಮಾರಂದೈವ

ಮಾರಾವಂಡಿ

ಅಡಿಮರಾವಂಡಿ

ಮಾರಾಳಮ್ಮ

ಮಾರಿಯಮ್ಮ

ಮಿಜಾರು ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆ

ಮಿತ್ತಂತಾಯೆ

ಮುಂಡತಾಯೆ

ಮುಂಡಿಪಾಡಿತ್ತಾಯೆ

ಮುಕ್ಕಬ್ಬೆ

ಮುಗೇರಬೂತೊ

ಮುಡದೇರ್

ಮುಡಿಪ್ಪುನ್ನಾಯೆ

ಮುಡಿಲ್ತಾಯೆ

ಮುರ್ತುರಾಯೆ

ಮೂಡಿಪಡಿತ್ತಾಯೆ

ಮೂಡಿಲ್ಲಾಯೆ

ಮೂಡೆದಾಯೆ

ಮೂಡೊಟ್ನಾಯೆ

ಮೂಜುಲ್ನಾಯೆ

ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯೆ

ಮೇರೆರೆ ಬೂತೊ

ಮೈಸಂದಾಯೆ

ಯರ್ಮಣ್ಣಾಯೆ

ರಾಜನ್‍ಬೂತೊ

ರಾವುತೆ

ಕೇಚರಾವುತೆ

ಗಡಿರಾವುತೆ

ರಾಯರಾವುತೆ

ರಾವುಬೂತೊ

ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ

ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ

ಶಿರಾಡಿಬೂತೊ

ಶಿವರಾಯೆ

ಸಂಪಿಗೆತ್ತಾಯೆ

ಸನ್ಯಾಸಿಹಿರಿಯಾಯೆ

ಸಬ್ಬಜ್ಜೆರ್ತೆರ್

ಸಬ್ಬಮ್ಮ

ಸಬ್ಬೆಡ್ಕರ್

ಸರ್ವೆರ್

ಸಿರಿ

ಸುಬ್ಬಮ್ಮ

ಸೂಕತ್ತೆರಿ

ಸೆಟ್ಟಿಬೂತೊ

ಸೊನ್ನೆ

ಸ್ವಾಮಿ

ಹನುಮಂತೆ

~ *ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿವರೊ* ~

ಕೈಲ್ ಕಡ್ಪುನೆ

ಕೋರಿಗುಂಟ

ಕಿರುವಾಳ್ ಜಪ್ಪುನೆ

ಕೂಡು ತಂಬಿಲ

ಕೊಡಿಯಡಿ

ಸಿಂಗದನೊ

ಎಣ್ಣೆಬೂಳ್ಯೊ

ಅರ್ದಲೊ

ವೇಷಭೂಷಣೊ

ಗಗ್ಗರೊದೆಚ್ಚಿ

ಬೊಂಡು ಬಾರಣೆ

ಅಣಿಕಟ್ಟುನೆ

ಮಣಿಕಡ್ತಲೆ ಪತ್ತುನೆ

ಪೂ ಅರಿ ಪಾಡುನೆ

ಇಂಡಿಸೇವೆ

ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಬಣ್ಣೊಗಾರಿಕೆ

ಪ್ರಾಣಿ ಸೂಚಕ ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವೊದ ಅರಸು ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ಪೊಣ್ಣು ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ನೀಚ ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ಮನುಷ್ಯೆ ಸೈತ್‍ದ್ ಭೂತೊ ಆಯಿನ ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ಭೂತೊದ ಮುಗೊ

ನರಮಾನ್ಯೆರೆನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುನ ಮುಗೊ

ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುನ ಮುಗೊ

~ *ಭೂತೊದ ಆಯುದೊ* ~

ಅಡ್ಯಾಣೊ

ಕಡ್ತಲೆ

ಕತ್ತಿ

ಕೆಂಡೊ

ಚವಲೊ

ಬಾಣೊ

ಬಿಲ್ಲ್

ಬೆತ್ತ

ಸುರಿಯೆ

ಸೂಟೆ

~ *ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಪಾರ್ತನೊ* ~

ಪಾರ್ತನೊಲು ಭೂತೊಕ್ಲೆನ ಪುಟ್ಟು, ಪ್ರಸರಣೊ, ಕಾರಣಿಕೊನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಪದ್ಯೊರೂಪೊದ ಕತೆಕುಲು. ಪಾರ್ತನೊ, ಸಂದ್, ಸಂದಿ, ಇಂಚ ಬೇತೆಬೇತೆ ರೂಪೊಡು ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು.

ವಾದ್ಯೊಲು

ಡೋಲು

ದುಡಿ

ತಾಸೆ

ತೆಂಬರೆ

ಸಮ್ಮೇಲೊ

ನಾಗಸೊರೊ

ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲಗೊ

ಶ್ರುತಿ

~ *ಭೂತೊ ಕಟ್ಟುನ ಕಲಾವಿದೆರ್* ~

ನಲಿಕೆದಕುಲು

ಪಂಬದೆರ್

ಪರವೆರ್

ಪಾಣಾರರ್

ಫಣಿಕಾರೆರ್/ಮಲವೆರ್

ಬಣ್ಣನಾನ್ಸ್/ವರ್ಣನಾನ್ಸ್

~ *ಭೂತೊಗ್ಲೆ ಉಗಮ ಬುಕ್ಕೊ ವರ್ಗೀಕರಣೊ* ~

ಸೀಮೆದ ಭೂತೊಲು

ಮಾಗಣೆ ಭೂತೊಲು

ಗ್ರಾಮ ಭೂತೊಲು

ಗುತ್ತುದ ಭೂತೊಲು

ಕುಟುಂಬೊದ ಭೂತೊಲು

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಭೂತೊಲು

ಅಂಗಾರೆ

ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡೆ[೨]

ಅಂಗಾರ ಕಲ್ಕುಡೆ

ಅಂಬೆರ್ಲು

ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೈಯಾರು

ಅಕ್ಕೆರಸು ಪೂಂಜೆದಿ

ಅಕ್ಕೆರ್ಲು

ಅಜ್ಜೆರ್ನಾಯೆ

ಅಡ್ಕತ್ತಾಯೆ

ಅಡ್ಕದ ಭಗವತಿ

ಅಡಿಮಣಿತ್ತಾಯ

ಅಡಿಮರಾಂಡಿ

ಅತ್ತಾವರ ದೈಯೊಂಗುಲು

ಅಬ್ಬಗೆ ದಾರಗೆ

ಅಬ್ಬೆರ್ಲು

ಅಯ್ವೆರ್ ಬಂಟೆರ್

ಅರಸುಭೂತೊ

ಅರಸುಲು

ಆಚಾರಿ ಬೂತೊ

ಆಟಿಕಳೆಂಜೆ

ಆನೆಕಟ್ನಾಯೆ

ಆಲಿಭೂತೊ

ಆಲಿಸೆಯಿತ್ತಾಯೆ

ಈರಬದ್ರೆ

ಈಸರ ಕುಮಾರೆ

ಉಮ್ಮಳಾಯೆ

ಉಮ್ಮಳಿ

ಉರಿಮರ್ತಿ

ಉರಿಯಡಿತ್ತಾಯೆ

ಉಳ್ಳಾಕುಲು

ಇರ್ವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಕುಲು

ಎಲ್ಯ ಉಳ್ಳಾಕುಲು

ಮಲ್ಲ‌ಉಲ್ಲಾಕುಳು

ಉಳ್ಳಾಯೆ

ಒರಿ ಉಳ್ಳಾಯೆ

ಒರ್ಮುಲ್ಲಾಯೆ

ಒರ್‍ಮುಲ್ಲಾಯೆ

ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಅನಂತಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಕೆಲಿಂಜದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಕೇಪುದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಬಲ್ನಾಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಎರುಕನಡೆ

ಎರುಬೇಡವೆ

ಒಂಜರೆ ಕಜ್ಜದಾಯೆ

ಒಕ್ಕುಬಲ್ಲಾಳೆ

ಒರ್ಮುಗೊತ್ತಾಯೆ

ಓಡಿಲ್ದಾಯೆ

ಕಂಟಿರಾಯೆ

ಕಂಬೆರ್ಲು

ಕಂಡತಾಯೆ

ಕನಪಡಿತ್ತಾಯೆ

ಕನಲ್ಲಾಯೆ

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ

ಕಬಿಲ

ಕರಿಯನಾಯಕ

ಕರಿಯಮಲ್ಲ

ಕಲ್ಕುಡೆ

ಅನ್ನರ ಕಲ್ಕುಡೆ

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ಉಬಾರ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ವರ್ತೆಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ಪಾಷಾಣಮೂರ್ತಿ

ಸತ್ಯಜಾವತೆ

ಕಲ್ಲೂರತ್ತಾಯೆ

ಕಲ್ಲೇರಿತ್ತಾಯೆ

ಕಲಲ

ಕಳುವೆ

ಕಾಂಜವೆ

ಕುಜುಂಬ ಕಾಂಜವೆ

ಕಾಚುಕುಜುಂಬ

ಕಾಂತಬಾರೆ

ಕಾಂತುನೆಕ್ರಿ

ಕಾಡೆದಿ

ಕಾಯರಡಿ ಬಂಟೆ

ಕಾರಿ

ಕಾರ್ಣವೆರ್

ಗುರುಕಾರ್ನವೆರ್

ಕಾಳರ್ಕಾಯಿ

ಕಾಳಮ್ಮ

ಕಾಳರಾತ್ರಿ

ಕಾಳರಾಹು

ಕಾಳಿ

ಬದ್ರಕಾಳಿ

ಮಾಕಾಳಿ

ಕಾಳೆ

ಕಿನ್ನಿದಾರು

ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ

ಕಿರಿಯಾಯೆ

ಕುಂಜೂರಾಯೆ

ಕುಂದಯ

ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯೆ

ಕುಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯೆ

ಕುರ್ಕಲ್ಲಾಯೆ

ಕುಂಜಣಿಗೊ

ಕುದುಮುಲ್ದಾಯೆ

ಕುಮಾರೆ

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಕುರವೆ

ಕುರಿಯಡಿತ್ತಾಯೆ

ಕುಲೆ

ಕೂಜುಲು

ಕೆಂಚಿಕೆಲುತ್ತಾಯೆ

ಕೆಂಜಲ್ತಾಯೆ

ಕೇತುರ್ಲಾಯೆ

ಕೆಂಬೆರ್ಲು

ಕೊಟ್ಯದಾಯೆ

ಕೊಡಂಗೆತ್ತಾಯೆ

ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆ

ಕೋಮರಯ್ಯೆ

ಕೊರಗೆ

ಕೊರಗತನಿಯೆ

ಕೊರತಿ

ಮಲೆಕೊರತಿ

ಕೊಲ್ಲೂರಮ್ಮ

ಕೋಟಿ

ಕೋಟಿಪೂಂಜೆ

ಕೋಡೊದಜ್ಜೆ

ಕೋಡ್ದಬ್ಬು

ಗಂಡಗಣೊ

ಗಿಂಡೆ

ಗಿರಾವು

ಪುತ್ತುಗಿರಾವು

ಗಿಳಿರಾಮೆ

ಗುಮ್ಟೆಮಲ್ಲೆ

ಗುರಮ್ಮ

ಗುರಿಕ್ಕಾರೆ

ಗುಳಿಗ

ಆಕಾಸಗುಳಿಗ

ಗುಳಿಗನ್ನಾಯೆ

ಪಾತಾಳಗುಳಿಗ

ಮಾರಣಗುಳಿಗ

ಮುಳ್ಳುಗುಳಿಗ

ರಾವುಗುಳಿಗ

ಸಂಕೊಲಿಗೆಗುಳಿಗ

ಸುಬ್ಬಿಗುಳಿಗ

ಗೆಜ್ಜೆಮಲ್ಲೆ

ಗೋವಿಂದೆ

ಚಂಡಿ

ಚವುಂಡಿ

ಚಾಮುಂಡಿ

ಗುಡ್ಡೆಚಾಮುಂಡಿ

ನೆತ್ತೆರ್ ಚಾಮುಂಡಿ

ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ.

ಮಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ

ಮಲೆ ಚಾಮುಂಡಿ

ರುದ್ರಾಂಡಿ

ರುದ್ರಾ ಚಾಮುಂಡಿ

ಚಾತು

ಕುಟ್ಟಿಚಾತು

ಚಿಕ್ಕಸದಾಯಿ

ಚೆನ್ನಯ್ಯೆ

ಚೌಡಿ

ಚೌಡಿಕೆ

ಜಂಗಬಂಟೆ

ಜಂಗಬಂಟ್ರ್

ಚಂದರ್ಗತ್ತಾಯೆ

ಜಟಾಧಾರಿ

ಜಟ್ಟೊಗೆ

ಜಡೆತ್ತಾರ್

ಜದ್ರಾಯೆ

ಜಾರಂದಾಯೆ

ಜಾವದೆ

ಇಸ್ಟೊಜಾವದೆ

ಜುಮಾದಿ

ಕಂಟೆಲಜುಮಾದಿ

ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ

ಕೈರ್ ಜುಮಾದಿ

ಜೂಮ್ರಜುಮಾದಿ

ಪಂಚಜುಮಾದಿ

ಪಡ್ಡೈಜುಮಾದಿ

ಮರ್ಲ್‌ಜುಮಾದಿ

ರತೊಜುಮಾದಿ

ಸಾರಾಳಜುಮಾದಿ

ತಡ್ಯದಜ್ಜೆ

ತನ್ನಿಮಾನಿಗೊ

ತುಳುಭೂತೊ

ತೋಡಕುಕುಕ್ಕಿನಾರ್

ತೋಮಜ್ಜ

ದಂಡನಾಯಕೆ

ದಂಡೆರಾಜ

ದರ್ಗಂದಾಯೆ

ದುಗ್ಗಮ್ಮದೈಯಾರು

ದುಗ್ಗಲ್ಲಾಯೆ

ದುರ್ಗಂತಾಯೆ

ದೂರ್ದುಮೆ

ದೇಯಿ

ದೇವುಪೂಂಜೆ

ದೈಯೊಂಕುಲು

ಧರ್ಮದೈವೊ

ನಂದಿ

ನಂದಿಗೋಣೆ

ನಾಗೆ

ನಾಗನಂದಿ

ನಾಗಬಿರ್ಮೆರ್

ನಾಗಬೂತೊ

ಬೂತನಾಗ

ಮಂಙನಾಗೆ

ಮಡೆನಾಗೆ

ನಾಡುಭೂತೊ

ನಾಯಕಬೂತೊ

ನಾಯರ್‍ಬೂತೊ

ನಾರಂಬಾಡಿ

ನಾಲ್‍ಕೈತ್ತಾಯೆ

ನಾಲ್‍ಕೈಬದ್ರೆ

ನೀಚೆ

ನೆತ್ತೆರ್ ಮುಗುಳಿ

ನೆಲ್ಲಿರಾಯೆ

ಪಂಜಣತ್ತಾಯೆ

ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಅಂಗಣತ್ತಾಯೆ

ಅಂಬಾಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಉಡುಪಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಉರಿಮರ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಒಡ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಒರ್ನರ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಒರಿಬಂಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕಡಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕಡೆಕ್ಕಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಂಟಾಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಡುಮೊದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕೂಳೂರು ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕೊಟ್ಯದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕೋರೆದಂಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಗೂಡುಪಂಜುರ್ಲಿ

ಗ್ರಾಮೊ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಚಾವಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ನಾಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪಂಜಣತ್ತಾಯೆ

ಪಟ್ಟೊದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪಾರೆಂಕಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಮನಿಪನ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಮುಗೇರ ಪಂಜರ್ಲಿ

ರುದ್ರ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ವರ್ಣರೊ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಸೇಮಕಲ್ಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪಟ್ಟದಭೂತೊ

ಪಡುಕಣತ್ತಾಯೆ

ಪಡುವಟ್ನಾಯೆ

ಪಯ್ಯಬೈದ್ಯೆ

ಪರಮೇಶಿ

ಪರವ

ಪಾಲಕತ್ತಾಯೆ

ಪಿಲಿಭೂತೊ

ಪುರಲಾಯೆ

ಪುರುಸೆ

ಪುರ್ಸೆರ್

ಪುರುಚಬೂತೊ

ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರುಸೆ

ಜಗಪುರುಸೆ

ಜೋಗಿಪುರುಸೆ

ದೇವಪುರುಸೆ

ಪೆಲಡ್ಕತ್ತಾಯೆ

ಪೆರ್ದೊಳ್ಳು

ಪೊಟ್ಟಭೂತೊ

ಪೊಟ್ಟೊರಿತ್ತಾಯೆ

ಪೊಟ್ಟೊಳುಬೂತೊ

ಪೊಯ್ಯೆತ್ತಾಯೆ

ಪೊಸಮಾರಾಯೆ

ಪೊಸಬೂತೊ

ಪೊಸಲ್ದಾಯೆ

ಪೊಸೊಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ

ಬಂಟಜಾವತೆ

ಬಂಟಬೂತೊ

ಬಂಟಾಂಡಿ

ಬಂಡಾರಿ

ಬಚ್ಚನಾಯಕ

ಬಬ್ಬರ್ಯೆ

ಬಾಕಿಲ್‍ಬೊಬರ್ಯೆ

ಬರಮಲ್ತಾಯೆ

ಬಲಾವಂಡಿ

ಬವನೊ

ನೇಲ್ಯರಾಯಬವನೊ

ಬಸ್ತಿನಾಯಕೆ

ಬಾಕುಡೆ

ಬಾಕುಡ್ತಿ

ಬಾಡುರಾಯೆ

ಬಾಮಕುಮಾರೆ

ಬಾರಗೆ

ಬಾಲೆಬಾರಗೆ

ಬೂಮಿಬಾರಗ

ಬಾಲಕುಮಾರೆ

ಬಾವನೊ

ಬಿಕ್ರಮೇಲಾಂಟೆ

ಬಿರ್ಮೆರ್

ಬಿರ್ಮೆರಜ್ಜಿ

ಬಿಲ್ಲರಾಯೆ

ಬಿಲ್ಲಾರ್ತಿ

ಬುದಾಬಾರೆ

ಬುದ್ಯಂತಾಯೆ

ಬೇಡವೆ

ಬೈದ್ಯನಾಥೆ

ಬೈರಾಗಿ

ಬೋಂಟೆಗಾರೆರ್

ಬೊಮ್ಮರ್ತಾಯೆ

ಬೊಳ್ತಾಯ್ತೊಲು

ಬೋಳಂಗಳತ್ತಾಯೆ

ಭಸ್ಮಮೂರ್ತಿ

ಬೂತರಾಜೆ

ಭೈರವೆ

ಕಾಳಬೈರವೆ

ನೆತ್ತೆರ್ ಬೈರವೆ

ಪಾತಾಳಭೈರವೆ

ಬ್ರಾಣಬೂತೊ

ಬ್ರಾಣಮಾನಿ

ಬ್ರಾಣ್ತಿ

ಮಂಗಳೆರ್

ಮಂಗಾರಮಾನಿಗೊ

ಮಂಜಟಿನಾಯೆ

ಮಂಜಟಿಬೊಮ್ಮೆ

ಮಂಜೊಟಿಗೋಣೆ

ಮಂತ್ರೊದಾಯೆ

ಮಗ್ರಂದಾಯೆ

ಮಡಲಾಯೆ

ಮದ್ದಡ್ಕತಾಯೆ

ಮಡ್ಯೊಳೆ

ಮದಿಮಾಳ್

ಮಯಿಲೆ

ಮನ್ಡೆರ್‍ಬೂತೊ

ಮಮ್ಮಾಯಿ

ಮರ್ಮಳ್ತಾಯೆ

ಮರತ್ತಬೇಲೆದಾಯೆ

ಮಯ್ಯೊಂತಿ

ಮಲರಾಯಿ

ಮಲೆಯಾಳಬೂತೊ

ಮಲೆರಾಯೆ

ಮಾಂಕಾಳಿ

ಮಾಂದಿ

ಮಾನಿಬಾಲೆ

ಮಾಯಂದಾಲ್

ಮಾಯಿಲೆರ್‍ಬೂತೊ

ಮಾಯೊದ ಬಾಲೆ

ಮಾರಂದೈವ

ಮಾರಾವಂಡಿ

ಅಡಿಮರಾವಂಡಿ

ಮಾರಾಳಮ್ಮ

ಮಾರಿಯಮ್ಮ

ಮಿಜಾರು ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆ

ಮಿತ್ತಂತಾಯೆ

ಮುಂಡತಾಯೆ

ಮುಂಡಿಪಾಡಿತ್ತಾಯೆ

ಮುಕ್ಕಬ್ಬೆ

ಮುಗೇರಬೂತೊ

ಮುಡದೇರ್

ಮುಡಿಪ್ಪುನ್ನಾಯೆ

ಮುಡಿಲ್ತಾಯೆ

ಮುರ್ತುರಾಯೆ

ಮೂಡಿಪಡಿತ್ತಾಯೆ

ಮೂಡಿಲ್ಲಾಯೆ

ಮೂಡೆದಾಯೆ

ಮೂಡೊಟ್ನಾಯೆ

ಮೂಜುಲ್ನಾಯೆ

ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯೆ

ಮೇರೆರೆ ಬೂತೊ

ಮೈಸಂದಾಯೆ

ಯರ್ಮಣ್ಣಾಯೆ

ರಾಜನ್‍ಬೂತೊ

ರಾವುತೆ

ಕೇಚರಾವುತೆ

ಗಡಿರಾವುತೆ

ರಾಯರಾವುತೆ

ರಾವುಬೂತೊ

ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ

ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ

ಶಿರಾಡಿಬೂತೊ

ಶಿವರಾಯೆ

ಸಂಪಿಗೆತ್ತಾಯೆ

ಸನ್ಯಾಸಿಹಿರಿಯಾಯೆ

ಸಬ್ಬಜ್ಜೆರ್ತೆರ್

ಸಬ್ಬಮ್ಮ

ಸಬ್ಬೆಡ್ಕರ್

ಸರ್ವೆರ್

ಸಿರಿ

ಸುಬ್ಬಮ್ಮ

ಸೂಕತ್ತೆರಿ

ಸೆಟ್ಟಿಬೂತೊ

ಸೊನ್ನೆ

ಸ್ವಾಮಿ

ಹನುಮಂತೆ

~ *ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿವರೊ* ~

ಕೈಲ್ ಕಡ್ಪುನೆ

ಕೋರಿಗುಂಟ

ಕಿರುವಾಳ್ ಜಪ್ಪುನೆ

ಕೂಡು ತಂಬಿಲ

ಕೊಡಿಯಡಿ

ಸಿಂಗದನೊ

ಎಣ್ಣೆಬೂಳ್ಯೊ

ಅರ್ದಲೊ

ವೇಷಭೂಷಣೊ

ಗಗ್ಗರೊದೆಚ್ಚಿ

ಬೊಂಡು ಬಾರಣೆ

ಅಣಿಕಟ್ಟುನೆ

ಮಣಿಕಡ್ತಲೆ ಪತ್ತುನೆ

ಪೂ ಅರಿ ಪಾಡುನೆ

ಇಂಡಿಸೇವೆ

ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಬಣ್ಣೊಗಾರಿಕೆ

ಪ್ರಾಣಿ ಸೂಚಕ ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವೊದ ಅರಸು ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ಪೊಣ್ಣು ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ನೀಚ ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ಮನುಷ್ಯೆ ಸೈತ್‍ದ್ ಭೂತೊ ಆಯಿನ ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ಭೂತೊದ ಮುಗೊ

ನರಮಾನ್ಯೆರೆನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುನ ಮುಗೊ

ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುನ ಮುಗೊ

~ *ಭೂತೊದ ಆಯುದೊ*~

ಅಡ್ಯಾಣೊ

ಕಡ್ತಲೆ

ಕತ್ತಿ

ಕೆಂಡೊ

ಚವಲೊ

ಬಾಣೊ

ಬಿಲ್ಲ್

ಬೆತ್ತ

ಸುರಿಯೆ

ಸೂಟೆ

*ಯಶವಂತ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು*~ *ಪೋರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು <> ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಪಾರ್ತನೊ* ~

ಪಾರ್ತನೊಲು ಭೂತೊಕ್ಲೆನ ಪುಟ್ಟು, ಪ್ರಸರಣೊ, ಕಾರಣಿಕೊನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಪದ್ಯೊರೂಪೊದ ಕತೆಕುಲು. ಪಾರ್ತನೊ, ಸಂದ್, ಸಂದಿ, ಇಂಚ ಬೇತೆಬೇತೆ ರೂಪೊಡು ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು.

ವಾದ್ಯೊಲು

ಡೋಲು

ದುಡಿ

ತಾಸೆ

ತೆಂಬರೆ

ಸಮ್ಮೇಲೊ

ನಾಗಸೊರೊ

ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲಗೊ

ಶ್ರುತಿ

~ *ಭೂತೊ ಕಟ್ಟುನ ಕಲಾವಿದೆರ್* ~

ನಲಿಕೆದಕುಲು

ಪಂಬದೆರ್

ಪರವೆರ್

ಪಾಣಾರರ್

ಫಣಿಕಾರೆರ್/ಮಲವೆರ್

ಬಣ್ಣನಾನ್ಸ್/ವರ್ಣನಾನ್ಸ್

~ *ಭೂತೊಗ್ಲೆ ಉಗಮ ಬುಕ್ಕೊ ವರ್ಗೀಕರಣೊ* ~

ಸೀಮೆದ ಭೂತೊಲು

ಮಾಗಣೆ ಭೂತೊಲು

ಗ್ರಾಮ ಭೂತೊಲು

ಗುತ್ತುದ ಭೂತೊಲು

ಕುಟುಂಬೊದ ಭೂತೊಲು

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಭೂತೊಲು
( *ಯಶವಂತ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು*)
ಅಂಗಾರೆ

ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡೆ[೨]

ಅಂಗಾರ ಕಲ್ಕುಡೆ

ಅಂಬೆರ್ಲು

ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೈಯಾರು

ಅಕ್ಕೆರಸು ಪೂಂಜೆದಿ

ಅಕ್ಕೆರ್ಲು

ಅಜ್ಜೆರ್ನಾಯೆ

ಅಡ್ಕತ್ತಾಯೆ

ಅಡ್ಕದ ಭಗವತಿ

ಅಡಿಮಣಿತ್ತಾಯ

ಅಡಿಮರಾಂಡಿ

ಅತ್ತಾವರ ದೈಯೊಂಗುಲು

ಅಬ್ಬಗೆ ದಾರಗೆ

ಅಬ್ಬೆರ್ಲು

ಅಯ್ವೆರ್ ಬಂಟೆರ್

ಅರಸುಭೂತೊ

ಅರಸುಲು

ಆಚಾರಿ ಬೂತೊ

ಆಟಿಕಳೆಂಜೆ

ಆನೆಕಟ್ನಾಯೆ

ಆಲಿಭೂತೊ

ಆಲಿಸೆಯಿತ್ತಾಯೆ

ಈರಬದ್ರೆ

ಈಸರ ಕುಮಾರೆ

ಉಮ್ಮಳಾಯೆ

ಉಮ್ಮಳಿ

ಉರಿಮರ್ತಿ

ಉರಿಯಡಿತ್ತಾಯೆ

ಉಳ್ಳಾಕುಲು

ಇರ್ವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಕುಲು

ಎಲ್ಯ ಉಳ್ಳಾಕುಲು

ಮಲ್ಲ‌ಉಲ್ಲಾಕುಳು

ಉಳ್ಳಾಯೆ

ಒರಿ ಉಳ್ಳಾಯೆ

ಒರ್ಮುಲ್ಲಾಯೆ

ಒರ್‍ಮುಲ್ಲಾಯೆ

ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಅನಂತಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಕೆಲಿಂಜದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಕೇಪುದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಬಲ್ನಾಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಎರುಕನಡೆ

ಎರುಬೇಡವೆ

ಒಂಜರೆ ಕಜ್ಜದಾಯೆ

ಒಕ್ಕುಬಲ್ಲಾಳೆ

ಒರ್ಮುಗೊತ್ತಾಯೆ

ಓಡಿಲ್ದಾಯೆ

ಕಂಟಿರಾಯೆ

ಕಂಬೆರ್ಲು

ಕಂಡತಾಯೆ

ಕನಪಡಿತ್ತಾಯೆ

ಕನಲ್ಲಾಯೆ

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ

ಕಬಿಲ

ಕರಿಯನಾಯಕ

ಕರಿಯಮಲ್ಲ

ಕಲ್ಕುಡೆ

ಅನ್ನರ ಕಲ್ಕುಡೆ

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ಉಬಾರ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ವರ್ತೆಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ಪಾಷಾಣಮೂರ್ತಿ

ಸತ್ಯಜಾವತೆ

ಕಲ್ಲೂರತ್ತಾಯೆ

ಕಲ್ಲೇರಿತ್ತಾಯೆ

ಕಲಲ

ಕಳುವೆ

ಕಾಂಜವೆ

ಕುಜುಂಬ ಕಾಂಜವೆ

ಕಾಚುಕುಜುಂಬ

ಕಾಂತಬಾರೆ

ಕಾಂತುನೆಕ್ರಿ

ಕಾಡೆದಿ

ಕಾಯರಡಿ ಬಂಟೆ

ಕಾರಿ

ಕಾರ್ಣವೆರ್

ಗುರುಕಾರ್ನವೆರ್

ಕಾಳರ್ಕಾಯಿ

ಕಾಳಮ್ಮ

ಕಾಳರಾತ್ರಿ

ಕಾಳರಾಹು

ಕಾಳಿ

ಬದ್ರಕಾಳಿ

ಮಾಕಾಳಿ

ಕಾಳೆ

ಕಿನ್ನಿದಾರು

ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ

ಕಿರಿಯಾಯೆ

ಕುಂಜೂರಾಯೆ

ಕುಂದಯ

ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯೆ

ಕುಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯೆ

ಕುರ್ಕಲ್ಲಾಯೆ

ಕುಂಜಣಿಗೊ

ಕುದುಮುಲ್ದಾಯೆ

ಕುಮಾರೆ

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಕುರವೆ

ಕುರಿಯಡಿತ್ತಾಯೆ

ಕುಲೆ

ಕೂಜುಲು

ಕೆಂಚಿಕೆಲುತ್ತಾಯೆ

ಕೆಂಜಲ್ತಾಯೆ

ಕೇತುರ್ಲಾಯೆ

ಕೆಂಬೆರ್ಲು

ಕೊಟ್ಯದಾಯೆ

ಕೊಡಂಗೆತ್ತಾಯೆ

ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆ

ಕೋಮರಯ್ಯೆ

ಕೊರಗೆ

ಕೊರಗತನಿಯೆ

ಕೊರತಿ

ಮಲೆಕೊರತಿ

ಕೊಲ್ಲೂರಮ್ಮ

ಕೋಟಿ

ಕೋಟಿಪೂಂಜೆ

ಕೋಡೊದಜ್ಜೆ

ಕೋಡ್ದಬ್ಬು

ಗಂಡಗಣೊ

ಗಿಂಡೆ

ಗಿರಾವು

ಪುತ್ತುಗಿರಾವು

ಗಿಳಿರಾಮೆ

ಗುಮ್ಟೆಮಲ್ಲೆ

ಗುರಮ್ಮ

ಗುರಿಕ್ಕಾರೆ

ಗುಳಿಗ

ಆಕಾಸಗುಳಿಗ

ಗುಳಿಗನ್ನಾಯೆ

ಪಾತಾಳಗುಳಿಗ

ಮಾರಣಗುಳಿಗ

ಮುಳ್ಳುಗುಳಿಗ

ರಾವುಗುಳಿಗ

ಸಂಕೊಲಿಗೆಗುಳಿಗ

ಸುಬ್ಬಿಗುಳಿಗ

ಗೆಜ್ಜೆಮಲ್ಲೆ

ಗೋವಿಂದೆ

ಚಂಡಿ

ಚವುಂಡಿ

ಚಾಮುಂಡಿ

ಗುಡ್ಡೆಚಾಮುಂಡಿ

ನೆತ್ತೆರ್ ಚಾಮುಂಡಿ

ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ.

ಮಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ

ಮಲೆ ಚಾಮುಂಡಿ

ರುದ್ರಾಂಡಿ

ರುದ್ರಾ ಚಾಮುಂಡಿ

ಚಾತು

ಕುಟ್ಟಿಚಾತು

ಚಿಕ್ಕಸದಾಯಿ

ಚೆನ್ನಯ್ಯೆ

ಚೌಡಿ

ಚೌಡಿಕೆ

ಜಂಗಬಂಟೆ

ಜಂಗಬಂಟ್ರ್

ಚಂದರ್ಗತ್ತಾಯೆ

ಜಟಾಧಾರಿ

ಜಟ್ಟೊಗೆ

ಜಡೆತ್ತಾರ್

ಜದ್ರಾಯೆ

ಜಾರಂದಾಯೆ

ಜಾವದೆ

ಇಸ್ಟೊಜಾವದೆ

ಜುಮಾದಿ

ಕಂಟೆಲಜುಮಾದಿ

ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ

ಕೈರ್ ಜುಮಾದಿ

ಜೂಮ್ರಜುಮಾದಿ

ಪಂಚಜುಮಾದಿ

ಪಡ್ಡೈಜುಮಾದಿ

ಮರ್ಲ್‌ಜುಮಾದಿ

ರತೊಜುಮಾದಿ

ಸಾರಾಳಜುಮಾದಿ

ತಡ್ಯದಜ್ಜೆ

ತನ್ನಿಮಾನಿಗೊ

ತುಳುಭೂತೊ

ತೋಡಕುಕುಕ್ಕಿನಾರ್

ತೋಮಜ್ಜ

ದಂಡನಾಯಕೆ

ದಂಡೆರಾಜ

ದರ್ಗಂದಾಯೆ

ದುಗ್ಗಮ್ಮದೈಯಾರು

ದುಗ್ಗಲ್ಲಾಯೆ

ದುರ್ಗಂತಾಯೆ

ದೂರ್ದುಮೆ

ದೇಯಿ

ದೇವುಪೂಂಜೆ

ದೈಯೊಂಕುಲು

ಧರ್ಮದೈವೊ

ನಂದಿ

ನಂದಿಗೋಣೆ

ನಾಗೆ

ನಾಗನಂದಿ

ನಾಗಬಿರ್ಮೆರ್

ನಾಗಬೂತೊ

ಬೂತನಾಗ

ಮಂಙನಾಗೆ

ಮಡೆನಾಗೆ

ನಾಡುಭೂತೊ

ನಾಯಕಬೂತೊ

ನಾಯರ್‍ಬೂತೊ

ನಾರಂಬಾಡಿ

ನಾಲ್‍ಕೈತ್ತಾಯೆ

ನಾಲ್‍ಕೈಬದ್ರೆ

ನೀಚೆ

ನೆತ್ತೆರ್ ಮುಗುಳಿ

ನೆಲ್ಲಿರಾಯೆ

ಪಂಜಣತ್ತಾಯೆ

ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಅಂಗಣತ್ತಾಯೆ

ಅಂಬಾಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಉಡುಪಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಉರಿಮರ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಒಡ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಒರ್ನರ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಒರಿಬಂಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕಡಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕಡೆಕ್ಕಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಂಟಾಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಡುಮೊದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕೂಳೂರು ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕೊಟ್ಯದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕೋರೆದಂಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಗೂಡುಪಂಜುರ್ಲಿ

ಗ್ರಾಮೊ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಚಾವಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ನಾಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪಂಜಣತ್ತಾಯೆ

ಪಟ್ಟೊದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪಾರೆಂಕಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಮನಿಪನ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಮುಗೇರ ಪಂಜರ್ಲಿ

ರುದ್ರ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ವರ್ಣರೊ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಸೇಮಕಲ್ಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪಟ್ಟದಭೂತೊ

ಪಡುಕಣತ್ತಾಯೆ

ಪಡುವಟ್ನಾಯೆ

ಪಯ್ಯಬೈದ್ಯೆ

ಪರಮೇಶಿ

ಪರವ

ಪಾಲಕತ್ತಾಯೆ

ಪಿಲಿಭೂತೊ

ಪುರಲಾಯೆ

ಪುರುಸೆ

ಪುರ್ಸೆರ್

ಪುರುಚಬೂತೊ

ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರುಸೆ

ಜಗಪುರುಸೆ

ಜೋಗಿಪುರುಸೆ

ದೇವಪುರುಸೆ

ಪೆಲಡ್ಕತ್ತಾಯೆ

ಪೆರ್ದೊಳ್ಳು

ಪೊಟ್ಟಭೂತೊ

ಪೊಟ್ಟೊರಿತ್ತಾಯೆ

ಪೊಟ್ಟೊಳುಬೂತೊ

ಪೊಯ್ಯೆತ್ತಾಯೆ

ಪೊಸಮಾರಾಯೆ

ಪೊಸಬೂತೊ

ಪೊಸಲ್ದಾಯೆ

ಪೊಸೊಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ

ಬಂಟಜಾವತೆ

ಬಂಟಬೂತೊ

ಬಂಟಾಂಡಿ

ಬಂಡಾರಿ

ಬಚ್ಚನಾಯಕ

ಬಬ್ಬರ್ಯೆ

ಬಾಕಿಲ್‍ಬೊಬರ್ಯೆ

ಬರಮಲ್ತಾಯೆ

ಬಲಾವಂಡಿ

ಬವನೊ

ನೇಲ್ಯರಾಯಬವನೊ

ಬಸ್ತಿನಾಯಕೆ

ಬಾಕುಡೆ

ಬಾಕುಡ್ತಿ

ಬಾಡುರಾಯೆ

ಬಾಮಕುಮಾರೆ

ಬಾರಗೆ

ಬಾಲೆಬಾರಗೆ

ಬೂಮಿಬಾರಗ

ಬಾಲಕುಮಾರೆ

ಬಾವನೊ

ಬಿಕ್ರಮೇಲಾಂಟೆ

ಬಿರ್ಮೆರ್

ಬಿರ್ಮೆರಜ್ಜಿ

ಬಿಲ್ಲರಾಯೆ

ಬಿಲ್ಲಾರ್ತಿ

ಬುದಾಬಾರೆ

ಬುದ್ಯಂತಾಯೆ

ಬೇಡವೆ

ಬೈದ್ಯನಾಥೆ

ಬೈರಾಗಿ

ಬೋಂಟೆಗಾರೆರ್

ಬೊಮ್ಮರ್ತಾಯೆ

ಬೊಳ್ತಾಯ್ತೊಲು

ಬೋಳಂಗಳತ್ತಾಯೆ

ಭಸ್ಮಮೂರ್ತಿ

ಬೂತರಾಜೆ

ಭೈರವೆ

ಕಾಳಬೈರವೆ

ನೆತ್ತೆರ್ ಬೈರವೆ

ಪಾತಾಳಭೈರವೆ

ಬ್ರಾಣಬೂತೊ

ಬ್ರಾಣಮಾನಿ

ಬ್ರಾಣ್ತಿ

ಮಂಗಳೆರ್

ಮಂಗಾರಮಾನಿಗೊ

ಮಂಜಟಿನಾಯೆ

ಮಂಜಟಿಬೊಮ್ಮೆ

ಮಂಜೊಟಿಗೋಣೆ

ಮಂತ್ರೊದಾಯೆ

ಮಗ್ರಂದಾಯೆ

ಮಡಲಾಯೆ

ಮದ್ದಡ್ಕತಾಯೆ

ಮಡ್ಯೊಳೆ

ಮದಿಮಾಳ್

ಮಯಿಲೆ

ಮನ್ಡೆರ್‍ಬೂತೊ

ಮಮ್ಮಾಯಿ

ಮರ್ಮಳ್ತಾಯೆ

ಮರತ್ತಬೇಲೆದಾಯೆ

ಮಯ್ಯೊಂತಿ

ಮಲರಾಯಿ

ಮಲೆಯಾಳಬೂತೊ

ಮಲೆರಾಯೆ

ಮಾಂಕಾಳಿ

ಮಾಂದಿ

ಮಾನಿಬಾಲೆ

ಮಾಯಂದಾಲ್

ಮಾಯಿಲೆರ್‍ಬೂತೊ

ಮಾಯೊದ ಬಾಲೆ

ಮಾರಂದೈವ

ಮಾರಾವಂಡಿ

ಅಡಿಮರಾವಂಡಿ

ಮಾರಾಳಮ್ಮ

ಮಾರಿಯಮ್ಮ

ಮಿಜಾರು ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆ

ಮಿತ್ತಂತಾಯೆ

ಮುಂಡತಾಯೆ

ಮುಂಡಿಪಾಡಿತ್ತಾಯೆ

ಮುಕ್ಕಬ್ಬೆ

ಮುಗೇರಬೂತೊ

ಮುಡದೇರ್

ಮುಡಿಪ್ಪುನ್ನಾಯೆ

ಮುಡಿಲ್ತಾಯೆ

ಮುರ್ತುರಾಯೆ

ಮೂಡಿಪಡಿತ್ತಾಯೆ

ಮೂಡಿಲ್ಲಾಯೆ

ಮೂಡೆದಾಯೆ

ಮೂಡೊಟ್ನಾಯೆ

ಮೂಜುಲ್ನಾಯೆ

ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯೆ

ಮೇರೆರೆ ಬೂತೊ

ಮೈಸಂದಾಯೆ

ಯರ್ಮಣ್ಣಾಯೆ

ರಾಜನ್‍ಬೂತೊ

ರಾವುತೆ

ಕೇಚರಾವುತೆ

ಗಡಿರಾವುತೆ

ರಾಯರಾವುತೆ

ರಾವುಬೂತೊ

ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ

ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ

ಶಿರಾಡಿಬೂತೊ

ಶಿವರಾಯೆ

ಸಂಪಿಗೆತ್ತಾಯೆ

ಸನ್ಯಾಸಿಹಿರಿಯಾಯೆ

ಸಬ್ಬಜ್ಜೆರ್ತೆರ್

ಸಬ್ಬಮ್ಮ

ಸಬ್ಬೆಡ್ಕರ್

ಸರ್ವೆರ್

ಸಿರಿ

ಸುಬ್ಬಮ್ಮ

ಸೂಕತ್ತೆರಿ

ಸೆಟ್ಟಿಬೂತೊ

ಸೊನ್ನೆ

ಸ್ವಾಮಿ

ಹನುಮಂತೆ

~ *ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿವರೊ* ~

ಕೈಲ್ ಕಡ್ಪುನೆ

ಕೋರಿಗುಂಟ

ಕಿರುವಾಳ್ ಜಪ್ಪುನೆ

ಕೂಡು ತಂಬಿಲ

ಕೊಡಿಯಡಿ

ಸಿಂಗದನೊ

ಎಣ್ಣೆಬೂಳ್ಯೊ

ಅರ್ದಲೊ

ವೇಷಭೂಷಣೊ

ಗಗ್ಗರೊದೆಚ್ಚಿ

ಬೊಂಡು ಬಾರಣೆ

ಅಣಿಕಟ್ಟುನೆ

ಮಣಿಕಡ್ತಲೆ ಪತ್ತುನೆ

ಪೂ ಅರಿ ಪಾಡುನೆ

ಇಂಡಿಸೇವೆ

ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಬಣ್ಣೊಗಾರಿಕೆ

ಪ್ರಾಣಿ ಸೂಚಕ ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವೊದ ಅರಸು ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ಪೊಣ್ಣು ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ನೀಚ ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ಮನುಷ್ಯೆ ಸೈತ್‍ದ್ ಭೂತೊ ಆಯಿನ ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ಭೂತೊದ ಮುಗೊ

ನರಮಾನ್ಯೆರೆನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುನ ಮುಗೊ

ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುನ ಮುಗೊ

~ *ಭೂತೊದ ಆಯುದೊ* ~

ಅಡ್ಯಾಣೊ

ಕಡ್ತಲೆ

ಕತ್ತಿ

ಕೆಂಡೊ

ಚವಲೊ

ಬಾಣೊ

ಬಿಲ್ಲ್

ಬೆತ್ತ

ಸುರಿಯೆ

ಸೂಟೆ

~ *ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಪಾರ್ತನೊ* ~

ಪಾರ್ತನೊಲು ಭೂತೊಕ್ಲೆನ ಪುಟ್ಟು, ಪ್ರಸರಣೊ, ಕಾರಣಿಕೊನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಪದ್ಯೊರೂಪೊದ ಕತೆಕುಲು. ಪಾರ್ತನೊ, ಸಂದ್, ಸಂದಿ, ಇಂಚ ಬೇತೆಬೇತೆ ರೂಪೊಡು ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು.

ವಾದ್ಯೊಲು

ಡೋಲು

ದುಡಿ

ತಾಸೆ

ತೆಂಬರೆ

ಸಮ್ಮೇಲೊ

ನಾಗಸೊರೊ

ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲಗೊ

ಶ್ರುತಿ

~ *ಭೂತೊ ಕಟ್ಟುನ ಕಲಾವಿದೆರ್* ~

ನಲಿಕೆದಕುಲು

ಪಂಬದೆರ್

ಪರವೆರ್

ಪಾಣಾರರ್

ಫಣಿಕಾರೆರ್/ಮಲವೆರ್

ಬಣ್ಣನಾನ್ಸ್/ವರ್ಣನಾನ್ಸ್

~ *ಭೂತೊಗ್ಲೆ ಉಗಮ ಬುಕ್ಕೊ ವರ್ಗೀಕರಣೊ* ~

ಸೀಮೆದ ಭೂತೊಲು

ಮಾಗಣೆ ಭೂತೊಲು

ಗ್ರಾಮ ಭೂತೊಲು

ಗುತ್ತುದ ಭೂತೊಲು

ಕುಟುಂಬೊದ ಭೂತೊಲು

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಭೂತೊಲು

ಅಂಗಾರೆ

ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡೆ[೨]

ಅಂಗಾರ ಕಲ್ಕುಡೆ

ಅಂಬೆರ್ಲು

ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೈಯಾರು

ಅಕ್ಕೆರಸು ಪೂಂಜೆದಿ

ಅಕ್ಕೆರ್ಲು

ಅಜ್ಜೆರ್ನಾಯೆ

ಅಡ್ಕತ್ತಾಯೆ

ಅಡ್ಕದ ಭಗವತಿ

ಅಡಿಮಣಿತ್ತಾಯ

ಅಡಿಮರಾಂಡಿ

ಅತ್ತಾವರ ದೈಯೊಂಗುಲು

ಅಬ್ಬಗೆ ದಾರಗೆ

ಅಬ್ಬೆರ್ಲು

ಅಯ್ವೆರ್ ಬಂಟೆರ್

ಅರಸುಭೂತೊ

ಅರಸುಲು

ಆಚಾರಿ ಬೂತೊ

ಆಟಿಕಳೆಂಜೆ

ಆನೆಕಟ್ನಾಯೆ

ಆಲಿಭೂತೊ

ಆಲಿಸೆಯಿತ್ತಾಯೆ

ಈರಬದ್ರೆ

ಈಸರ ಕುಮಾರೆ

ಉಮ್ಮಳಾಯೆ

ಉಮ್ಮಳಿ

ಉರಿಮರ್ತಿ

ಉರಿಯಡಿತ್ತಾಯೆ

ಉಳ್ಳಾಕುಲು

ಇರ್ವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಕುಲು

ಎಲ್ಯ ಉಳ್ಳಾಕುಲು

ಮಲ್ಲ‌ಉಲ್ಲಾಕುಳು

ಉಳ್ಳಾಯೆ

ಒರಿ ಉಳ್ಳಾಯೆ

ಒರ್ಮುಲ್ಲಾಯೆ

ಒರ್‍ಮುಲ್ಲಾಯೆ

ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಅನಂತಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಕೆಲಿಂಜದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಕೇಪುದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಬಲ್ನಾಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ

ಎರುಕನಡೆ

ಎರುಬೇಡವೆ

ಒಂಜರೆ ಕಜ್ಜದಾಯೆ

ಒಕ್ಕುಬಲ್ಲಾಳೆ

ಒರ್ಮುಗೊತ್ತಾಯೆ

ಓಡಿಲ್ದಾಯೆ

ಕಂಟಿರಾಯೆ

ಕಂಬೆರ್ಲು

ಕಂಡತಾಯೆ

ಕನಪಡಿತ್ತಾಯೆ

ಕನಲ್ಲಾಯೆ

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ

ಕಬಿಲ

ಕರಿಯನಾಯಕ

ಕರಿಯಮಲ್ಲ

ಕಲ್ಕುಡೆ

ಅನ್ನರ ಕಲ್ಕುಡೆ

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ಉಬಾರ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ವರ್ತೆಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ಪಾಷಾಣಮೂರ್ತಿ

ಸತ್ಯಜಾವತೆ

ಕಲ್ಲೂರತ್ತಾಯೆ

ಕಲ್ಲೇರಿತ್ತಾಯೆ

ಕಲಲ

ಕಳುವೆ

ಕಾಂಜವೆ

ಕುಜುಂಬ ಕಾಂಜವೆ

ಕಾಚುಕುಜುಂಬ

ಕಾಂತಬಾರೆ

ಕಾಂತುನೆಕ್ರಿ

ಕಾಡೆದಿ

ಕಾಯರಡಿ ಬಂಟೆ

ಕಾರಿ

ಕಾರ್ಣವೆರ್

ಗುರುಕಾರ್ನವೆರ್

ಕಾಳರ್ಕಾಯಿ

ಕಾಳಮ್ಮ

ಕಾಳರಾತ್ರಿ

ಕಾಳರಾಹು

ಕಾಳಿ

ಬದ್ರಕಾಳಿ

ಮಾಕಾಳಿ

ಕಾಳೆ

ಕಿನ್ನಿದಾರು

ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ

ಕಿರಿಯಾಯೆ

ಕುಂಜೂರಾಯೆ

ಕುಂದಯ

ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯೆ

ಕುಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯೆ

ಕುರ್ಕಲ್ಲಾಯೆ

ಕುಂಜಣಿಗೊ

ಕುದುಮುಲ್ದಾಯೆ

ಕುಮಾರೆ

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಕುರವೆ

ಕುರಿಯಡಿತ್ತಾಯೆ

ಕುಲೆ

ಕೂಜುಲು

ಕೆಂಚಿಕೆಲುತ್ತಾಯೆ

ಕೆಂಜಲ್ತಾಯೆ

ಕೇತುರ್ಲಾಯೆ

ಕೆಂಬೆರ್ಲು

ಕೊಟ್ಯದಾಯೆ

ಕೊಡಂಗೆತ್ತಾಯೆ

ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆ

ಕೋಮರಯ್ಯೆ

ಕೊರಗೆ

ಕೊರಗತನಿಯೆ

ಕೊರತಿ

ಮಲೆಕೊರತಿ

ಕೊಲ್ಲೂರಮ್ಮ

ಕೋಟಿ

ಕೋಟಿಪೂಂಜೆ

ಕೋಡೊದಜ್ಜೆ

ಕೋಡ್ದಬ್ಬು

ಗಂಡಗಣೊ

ಗಿಂಡೆ

ಗಿರಾವು

ಪುತ್ತುಗಿರಾವು

ಗಿಳಿರಾಮೆ

ಗುಮ್ಟೆಮಲ್ಲೆ

ಗುರಮ್ಮ

ಗುರಿಕ್ಕಾರೆ

ಗುಳಿಗ

ಆಕಾಸಗುಳಿಗ

ಗುಳಿಗನ್ನಾಯೆ

ಪಾತಾಳಗುಳಿಗ

ಮಾರಣಗುಳಿಗ

ಮುಳ್ಳುಗುಳಿಗ

ರಾವುಗುಳಿಗ

ಸಂಕೊಲಿಗೆಗುಳಿಗ

ಸುಬ್ಬಿಗುಳಿಗ

ಗೆಜ್ಜೆಮಲ್ಲೆ

ಗೋವಿಂದೆ

ಚಂಡಿ

ಚವುಂಡಿ

ಚಾಮುಂಡಿ

ಗುಡ್ಡೆಚಾಮುಂಡಿ

ನೆತ್ತೆರ್ ಚಾಮುಂಡಿ

ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ.

ಮಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ

ಮಲೆ ಚಾಮುಂಡಿ

ರುದ್ರಾಂಡಿ

ರುದ್ರಾ ಚಾಮುಂಡಿ

ಚಾತು

ಕುಟ್ಟಿಚಾತು

ಚಿಕ್ಕಸದಾಯಿ

ಚೆನ್ನಯ್ಯೆ

ಚೌಡಿ

ಚೌಡಿಕೆ

ಜಂಗಬಂಟೆ

ಜಂಗಬಂಟ್ರ್

ಚಂದರ್ಗತ್ತಾಯೆ

ಜಟಾಧಾರಿ

ಜಟ್ಟೊಗೆ

ಜಡೆತ್ತಾರ್

ಜದ್ರಾಯೆ

ಜಾರಂದಾಯೆ

ಜಾವದೆ

ಇಸ್ಟೊಜಾವದೆ

ಜುಮಾದಿ

ಕಂಟೆಲಜುಮಾದಿ

ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ

ಕೈರ್ ಜುಮಾದಿ

ಜೂಮ್ರಜುಮಾದಿ

ಪಂಚಜುಮಾದಿ

ಪಡ್ಡೈಜುಮಾದಿ

ಮರ್ಲ್‌ಜುಮಾದಿ

ರತೊಜುಮಾದಿ

ಸಾರಾಳಜುಮಾದಿ

ತಡ್ಯದಜ್ಜೆ

ತನ್ನಿಮಾನಿಗೊ

ತುಳುಭೂತೊ

ತೋಡಕುಕುಕ್ಕಿನಾರ್

ತೋಮಜ್ಜ

ದಂಡನಾಯಕೆ

ದಂಡೆರಾಜ

ದರ್ಗಂದಾಯೆ

ದುಗ್ಗಮ್ಮದೈಯಾರು

ದುಗ್ಗಲ್ಲಾಯೆ

ದುರ್ಗಂತಾಯೆ

ದೂರ್ದುಮೆ

ದೇಯಿ

ದೇವುಪೂಂಜೆ

ದೈಯೊಂಕುಲು

ಧರ್ಮದೈವೊ

ನಂದಿ

ನಂದಿಗೋಣೆ

ನಾಗೆ

ನಾಗನಂದಿ

ನಾಗಬಿರ್ಮೆರ್

ನಾಗಬೂತೊ

ಬೂತನಾಗ

ಮಂಙನಾಗೆ

ಮಡೆನಾಗೆ

ನಾಡುಭೂತೊ

ನಾಯಕಬೂತೊ

ನಾಯರ್‍ಬೂತೊ

ನಾರಂಬಾಡಿ

ನಾಲ್‍ಕೈತ್ತಾಯೆ

ನಾಲ್‍ಕೈಬದ್ರೆ

ನೀಚೆ

ನೆತ್ತೆರ್ ಮುಗುಳಿ

ನೆಲ್ಲಿರಾಯೆ

ಪಂಜಣತ್ತಾಯೆ

ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಅಂಗಣತ್ತಾಯೆ

ಅಂಬಾಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಉಡುಪಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಉರಿಮರ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಒಡ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಒರ್ನರ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಒರಿಬಂಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕಡಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕಡೆಕ್ಕಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಂಟಾಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಡುಮೊದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕೂಳೂರು ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕೊಟ್ಯದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕೋರೆದಂಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಗೂಡುಪಂಜುರ್ಲಿ

ಗ್ರಾಮೊ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಚಾವಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ನಾಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪಂಜಣತ್ತಾಯೆ

ಪಟ್ಟೊದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪಾರೆಂಕಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಮನಿಪನ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಮುಗೇರ ಪಂಜರ್ಲಿ

ರುದ್ರ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ವರ್ಣರೊ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಸೇಮಕಲ್ಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಪಟ್ಟದಭೂತೊ

ಪಡುಕಣತ್ತಾಯೆ

ಪಡುವಟ್ನಾಯೆ

ಪಯ್ಯಬೈದ್ಯೆ

ಪರಮೇಶಿ

ಪರವ

ಪಾಲಕತ್ತಾಯೆ

ಪಿಲಿಭೂತೊ

ಪುರಲಾಯೆ

ಪುರುಸೆ

ಪುರ್ಸೆರ್

ಪುರುಚಬೂತೊ

ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರುಸೆ

ಜಗಪುರುಸೆ

ಜೋಗಿಪುರುಸೆ

ದೇವಪುರುಸೆ

ಪೆಲಡ್ಕತ್ತಾಯೆ

ಪೆರ್ದೊಳ್ಳು

ಪೊಟ್ಟಭೂತೊ

ಪೊಟ್ಟೊರಿತ್ತಾಯೆ

ಪೊಟ್ಟೊಳುಬೂತೊ

ಪೊಯ್ಯೆತ್ತಾಯೆ

ಪೊಸಮಾರಾಯೆ

ಪೊಸಬೂತೊ

ಪೊಸಲ್ದಾಯೆ

ಪೊಸೊಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ

ಬಂಟಜಾವತೆ

ಬಂಟಬೂತೊ

ಬಂಟಾಂಡಿ

ಬಂಡಾರಿ

ಬಚ್ಚನಾಯಕ

ಬಬ್ಬರ್ಯೆ

ಬಾಕಿಲ್‍ಬೊಬರ್ಯೆ

ಬರಮಲ್ತಾಯೆ

ಬಲಾವಂಡಿ

ಬವನೊ

ನೇಲ್ಯರಾಯಬವನೊ

ಬಸ್ತಿನಾಯಕೆ

ಬಾಕುಡೆ

ಬಾಕುಡ್ತಿ

ಬಾಡುರಾಯೆ

ಬಾಮಕುಮಾರೆ

ಬಾರಗೆ

ಬಾಲೆಬಾರಗೆ

ಬೂಮಿಬಾರಗ

ಬಾಲಕುಮಾರೆ

ಬಾವನೊ

ಬಿಕ್ರಮೇಲಾಂಟೆ

ಬಿರ್ಮೆರ್

ಬಿರ್ಮೆರಜ್ಜಿ

ಬಿಲ್ಲರಾಯೆ

ಬಿಲ್ಲಾರ್ತಿ

ಬುದಾಬಾರೆ

ಬುದ್ಯಂತಾಯೆ

ಬೇಡವೆ

ಬೈದ್ಯನಾಥೆ

ಬೈರಾಗಿ

ಬೋಂಟೆಗಾರೆರ್

ಬೊಮ್ಮರ್ತಾಯೆ

ಬೊಳ್ತಾಯ್ತೊಲು

ಬೋಳಂಗಳತ್ತಾಯೆ

ಭಸ್ಮಮೂರ್ತಿ

ಬೂತರಾಜೆ

ಭೈರವೆ

ಕಾಳಬೈರವೆ

ನೆತ್ತೆರ್ ಬೈರವೆ

ಪಾತಾಳಭೈರವೆ

ಬ್ರಾಣಬೂತೊ

ಬ್ರಾಣಮಾನಿ

ಬ್ರಾಣ್ತಿ

ಮಂಗಳೆರ್

ಮಂಗಾರಮಾನಿಗೊ

ಮಂಜಟಿನಾಯೆ

ಮಂಜಟಿಬೊಮ್ಮೆ

ಮಂಜೊಟಿಗೋಣೆ

ಮಂತ್ರೊದಾಯೆ

ಮಗ್ರಂದಾಯೆ

ಮಡಲಾಯೆ

ಮದ್ದಡ್ಕತಾಯೆ

ಮಡ್ಯೊಳೆ

ಮದಿಮಾಳ್

ಮಯಿಲೆ

ಮನ್ಡೆರ್‍ಬೂತೊ

ಮಮ್ಮಾಯಿ

ಮರ್ಮಳ್ತಾಯೆ

ಮರತ್ತಬೇಲೆದಾಯೆ

ಮಯ್ಯೊಂತಿ

ಮಲರಾಯಿ

ಮಲೆಯಾಳಬೂತೊ

ಮಲೆರಾಯೆ

ಮಾಂಕಾಳಿ

ಮಾಂದಿ

ಮಾನಿಬಾಲೆ

ಮಾಯಂದಾಲ್

ಮಾಯಿಲೆರ್‍ಬೂತೊ

ಮಾಯೊದ ಬಾಲೆ

ಮಾರಂದೈವ

ಮಾರಾವಂಡಿ

ಅಡಿಮರಾವಂಡಿ

ಮಾರಾಳಮ್ಮ

ಮಾರಿಯಮ್ಮ

ಮಿಜಾರು ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆ

ಮಿತ್ತಂತಾಯೆ

ಮುಂಡತಾಯೆ

ಮುಂಡಿಪಾಡಿತ್ತಾಯೆ

ಮುಕ್ಕಬ್ಬೆ

ಮುಗೇರಬೂತೊ

ಮುಡದೇರ್

ಮುಡಿಪ್ಪುನ್ನಾಯೆ

ಮುಡಿಲ್ತಾಯೆ

ಮುರ್ತುರಾಯೆ

ಮೂಡಿಪಡಿತ್ತಾಯೆ

ಮೂಡಿಲ್ಲಾಯೆ

ಮೂಡೆದಾಯೆ

ಮೂಡೊಟ್ನಾಯೆ

ಮೂಜುಲ್ನಾಯೆ

ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯೆ

ಮೇರೆರೆ ಬೂತೊ

ಮೈಸಂದಾಯೆ

ಯರ್ಮಣ್ಣಾಯೆ

ರಾಜನ್‍ಬೂತೊ

ರಾವುತೆ

ಕೇಚರಾವುತೆ

ಗಡಿರಾವುತೆ

ರಾಯರಾವುತೆ

ರಾವುಬೂತೊ

ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ

ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ

ಶಿರಾಡಿಬೂತೊ

ಶಿವರಾಯೆ

ಸಂಪಿಗೆತ್ತಾಯೆ

ಸನ್ಯಾಸಿಹಿರಿಯಾಯೆ

ಸಬ್ಬಜ್ಜೆರ್ತೆರ್

ಸಬ್ಬಮ್ಮ

ಸಬ್ಬೆಡ್ಕರ್

ಸರ್ವೆರ್

ಸಿರಿ

ಸುಬ್ಬಮ್ಮ

ಸೂಕತ್ತೆರಿ

ಸೆಟ್ಟಿಬೂತೊ

ಸೊನ್ನೆ

ಸ್ವಾಮಿ

ಹನುಮಂತೆ

~ *ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿವರೊ* ~

ಕೈಲ್ ಕಡ್ಪುನೆ

ಕೋರಿಗುಂಟ

ಕಿರುವಾಳ್ ಜಪ್ಪುನೆ

ಕೂಡು ತಂಬಿಲ

ಕೊಡಿಯಡಿ

ಸಿಂಗದನೊ

ಎಣ್ಣೆಬೂಳ್ಯೊ

ಅರ್ದಲೊ

ವೇಷಭೂಷಣೊ

ಗಗ್ಗರೊದೆಚ್ಚಿ

ಬೊಂಡು ಬಾರಣೆ

ಅಣಿಕಟ್ಟುನೆ

ಮಣಿಕಡ್ತಲೆ ಪತ್ತುನೆ

ಪೂ ಅರಿ ಪಾಡುನೆ

ಇಂಡಿಸೇವೆ

ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಬಣ್ಣೊಗಾರಿಕೆ

ಪ್ರಾಣಿ ಸೂಚಕ ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವೊದ ಅರಸು ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ಪೊಣ್ಣು ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ನೀಚ ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ಮನುಷ್ಯೆ ಸೈತ್‍ದ್ ಭೂತೊ ಆಯಿನ ಭೂತೊಲೆನ ಮುಖವರ್ಣೊ

ಭೂತೊದ ಮುಗೊ

ನರಮಾನ್ಯೆರೆನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುನ ಮುಗೊ

ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುನ ಮುಗೊ

~ *ಭೂತೊದ ಆಯುದೊ*~

ಅಡ್ಯಾಣೊ

ಕಡ್ತಲೆ

ಕತ್ತಿ

ಕೆಂಡೊ

ಚವಲೊ

ಬಾಣೊ

ಬಿಲ್ಲ್

ಬೆತ್ತ

ಸುರಿಯೆ

ಸೂಟೆ

*ಯಶವಂತ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು*

About Pavanesh D

Leave a Reply