Home / Tag Archives: Shree Kodamanitthaya Kshetra

Tag Archives: Shree Kodamanitthaya Kshetra

Shree Kodamanitthaya Kshetra, Shibaroor,

ಶಿಬರೂರು ಕೊಡಮನಿತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ವಿಷ ಕಲ್‌ಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಗುವೆಲ್ ಅಮೃತೊದ ನೀರಾಂಡ್! ಫಾಲಾಕ್ಷ ”ಇನ ಮಣಿತ್ತಾನೊ.. ಓರಿಂಡ್ ಗೇನೊ.. ತಾನಾಯಿ ನಾಡ್, ಪುರ್ಪುಂದ ದೇಶೊ ಕೊಡಮಣಿ ಬರ್ಕೆಡ್ ಬಾರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರಸತ್ತ ಬಾರಗೆ ಕುಂಞಾಳ್ವೆರ್. ಪೆರಿಯ ಎನಿದಾಲ ಪೋಪೆ ಯಾನ್, ಮಗ್‌ರ್‌ಬೆ ಬಡೆಕಾಯಿ ಗಂಗೆಗ್! ಆಯನ, ಉಚ್ಚಯ, ಗಂದೇದ ಕೋಲ, ಬಲೊ ತೂಯೆರೆ ಪೋಪೆ! ಪೋತುಂಡ ...

Read More »