Home / All / Keddasa

Keddasa

*ಕೆಡ್ಡಸ*

 

ತುಳುನಾಡ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಬೂತಾರಾಧನೆ, ದೇವತಾರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆದ ಪೊರ್ಲ ಬೂಡು. ಕಲ್ಲ್, ಮಣ್ಣ್, ದೈ, ಮರ, ಬೂರು, ಸುಧೆ, ಕಡಲ್, ಪೂ, ಕಾಯಿ, ಪರ್ಂದ್, ಮುರ್ಗ, ಪಕ್ಕಿ, ಪಾರಣೆಡ್ ದೈವೊಲೆನ್ ತೂದು ನಂಬ್.ದ್ ಪೂ ನೀರ್ ದೀದ್ ಪೂಜಿಪುನಕುಲು ತುಳುವೆರ್.

ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೋವಾದ್ ಫಲವತಿ ಆದ್ ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಆಯೆರೆ ತಯಾರ್ ಆಪಲಾ ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿನ್ ಪೊಣ್ಣು ಪಂದ್ ಎನ್ನಿದ್ ಭೂಮಿಡ್ ಆಪಿನ ಬದಲಾವಣೆಲ್ ಆಯಿನ ದೊಂಬು, ಬರ್ಸ, ಸೆಕೆ, ಚಳಿಕ್ಲೆನ್ ತೂವೊಂದು ಬೀಜು ಗಾಳಿಡ್, ದೈ ಮರ ಬೂರುಡು ದಿಂಜಿ ತೆಗ್.ಲ್, ಮುಗುರು, ಪೂ, ನಿನೆ, ಕಲ್ಲಿಗೆನ್ ತೂದು ಫಲವಂತಿಕೆ ದಿಂಜಯೆರೆ ತಯಾರಾಪುನ ಪೊರ್ತುಂದು ಭೂಮಿ ಮದಿಮಲಾಪುನು ಪಂದ್ ಕೆಡ್ಡಸ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ಡ್ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ್, ಅಪ್ಪೆ ಪಂದ್ ಲೆತ್ತ್ ಕೊಂಡಾಡ್ದ್ ಪೂಜಿಪುನಕ್ಲ್ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು. ಆಟಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಮಾಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲ ಪನ್ಪಿ ಗಾದೆದಂಚ ಮರಿಯಾಲಗ್ ಮುಟ್ಟ ಆನಗ ಮಗಲಾದ್ ಇತ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿನ್ ಮದಿಮಲ್ ಪೊಣ್ಣಾದ್ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ಆರಾದಿತ್.ದ್ ಅವೆನ್ನ್ ಪರಪೋಕುಡು ತುರಿದ್ ಆಚರಣೆ ಆದ್ ನಮಕ್ಕ್ ಕೊರಿನಕ್ಲ್ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಕುಲು.

ಪೊನ್ನಿ ಅತಂಡ ಪುಯಿಂತೆಲ್ ತಿಂಗೊಳುಡು 27 ಪೋಪುನಾನಿ ತೊಟ್ಟ್.ದ್ 28ಗ್ ನಡು ಕೆಡ್ಡಸ 29 ಪೋಪುನಾನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ ಕಡೆ ಕೆಡ್ಡಸ ಅತಂಡ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ನೀರ್ ಮೀಪುನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ್ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆನ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಟ್ಟಣೆ ತುಳುವೆರೆನವು.

ಕೆಡ್ಡಸ ತೊಟ್ಟುನಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ತೊಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಕತ್ತಿ ನುಗೊ ನಾಯೆರ್ ದೀದ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಅಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಕ್ ನನದ ಮೂಜಿ ದಿನ ವೊವ್ವೆ ಅತ್ಯಾರ್ ಮುಟ್ಟವುಜ, ಪೂ ಕಾಯಿ ಕನಕ್ ಪೊಲಿಪುಜ, ಬೇನೆ ಕೋರ್ಪುಜ ಪಂದ್ ಭಾಸೆ ಕೊರ್ದ್ ಆರಾಮಡ್ ಕುಲ್ಲುನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡಾಂಡ, ಬಯ್ಯನಗ ಜಾಲ್.ದ ಕೋಡಿಡ್ ಅಂಬಿ ಅಡಿತ್ತ್.ದ್, ಸೇಡಿ ಮಣ್ಣ್.ಡ್ ನಾಲ್ ಗೆರೆ ಬರೆದ್, ಮಡಲ್ ಅಡ್ಡ ದೀದ್, ನಿರೆಲ್ ಒಡ್ಡ್.ದ್, ಆಯಿತ ಉಲೈ ಪರತ್ತ್ ಕತ್ತಿ, ಕಿನ್ಯ ಕುತ್ತಿ ಮೈಪು ದೀದ್ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆನ್ ಕುಲ್ಲವುನ ಕ್ರಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೋಡಿಡ್ ಉಂಡು.

ನಡು ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ದುಂಬುನಾನಿ ಕುಲ್ಲಯಿ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಕೊಡಿ ಇರೆಟ್ ಪೊದ್.ತ್.ನ ಕುಡು ಅರಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಕೊಪ್ಪರ ತಾರಾಯಿ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೆರಿ ಮಲ್ತ್ ತಿನ್ಪುನ ಗೌಜಿ. ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡ್ ದುಂಬುನಾನಿ ಅರಿ ಸಂಬಾರ ಪೊತ್ತ್.ದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀಪೆರ್. ಮನದಾನಿ ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಬಜಿಲ್ ಕುರ್ಲರಿ ಪಾಡ್ದ್ ಮೊರೆತ್ ಕುಡೊರ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆಗ್ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನು, ಪಟ್ಟುನು ಮಲ್ಪ್ವೆರ್. ಆಂಡ ಕೆಲವೆರ್ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆಗ್ ಕುಡು ಅರಿ ದೀವಂದೆ ನನ್ನೆರಿಗ್ ಅರಿ ಪೊದ್ಪುಜೆರ್.
ಮದ್ಯಾನಗ್ ನುರ್ಗೆ ಬದನೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಕೆಡ್ಡಸಗ್ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿ. 12.30 ಗಂಟೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಕೊಡಿ ಇರೆಟ್ ನುಪ್ಪು ನುರ್ಗೆ ಬದನೆ ಕಜಿಪು, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಜಾಯಿನ ಕಜಿಪುದ ಒಟ್ಟು ಭೂಮ್ಯಾಪ್ಪೆಗ್ ವನಸ್, ಚೊಂಬುಡು ನೀರ್ ದೀದ್ ಕೈ ಮುಗಿಪೆರ್. ಒಂತೆ ಪೂರ್ತಾದ್ ನೀರ್ ತಳಿತ್ ದೆತ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆಗ್ ದೀನ್ನ ತೆನಸ್ ಇಲ್ಲ್.ದ ಉಲೈ ಕೊನೊಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ನಾಯಿಗ್ ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಆ ಇರೆ ನಾಯಿ ನಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರ್.
ಬಯ್ಯನಗ ಆಂಜೋವುಲೆಗ್ ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟರೆ ಅತಂಡ ಬೋಂಟೆಗ್ ಪೋಪುನ ಗೌಜಿ. ಪೊಂಜೋವುಲು ಕಜಿಪು ಕಡೆಪುನ, ದೋಸೆ ಮೈಪುನ ಅಮಸರ, ಜೋಕುಲೆನ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲುನ ಗದ್ದಲ. ಕೂಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯೆರೆ ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ಎಲು ಅಗಿಯೊಡು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಪಾಡ್.
ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆಗ್ ದೋಸೆ ಕಜಿಪು ದೀದ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಜೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಕಡೆ ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಭೂಮ್ಯಾಪ್ಪೆನ್ ಕುಲ್ಲಯಿನ ಪೊಂಜೋವು ಮಡಲ್ ದೆತ್ತ್ ಅಪ್ಪೆನ್ ಲಕ್ಕದ್, ನೆಲಕ್ಕ್ ಅಂಬಿ ಅಡಿತ್ತ್, ಎಣ್ಣೆ ಮೈತ್ ಗುವೆಲ್ದ ಬರಿಟ್ಟ್ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆ ಪಂದ್ ದೀನ್ನ ಮೈಪು ಕತ್ತಿ ಕೊನೊದು ತರೊಲಿದ ಇರೆಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೀಗೆ ಮಂಜಲ್ ನರ್ವೊಲು ದೀದ್ ತಿಪ್ಪಿಡ್ ನೀರ್ ಮೈತ್ ಮೀಪಾದ್ ಭೂಮಿಗ್ ಕುಂಕುಮ ಪೂ ಪಾಡುನಾಡೆ ಕೆಡ್ಡಸ ಮುಗಿಂಡಲ ಬೇಲೆದ ಸುದ್ದಿ ಆ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ.

ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ಪೂ ಮುಡಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ತರೆಕ್ಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಮೀಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬರ್ಚನೆ ಪಾಡ್ಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಿಷೇಧ ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡ್ ಉಂಡು. ಈರೆ ಮುತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಪೂ ಕಾಯಿ ಚೆಗರ್ ಮುಗುರು ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಹಿರಿಯಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಾಕೀತ್ ಮಲ್ಪ್ವೆರ್. ದಾಯೆ ಕೇಂಡ ಬೂಮ್ಯಪ್ಪೆ ಗೊಡ್ಡು ಆಪಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಿಂಡು. ಪನ್ನ ಕೇನಂದಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆರ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಉಡಲ್.ಗ್ ತೂ ಪಾಡಡೆ. ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಕುಟುಂಬ ನೆಲ ಸಂತಾನ ಆಪಿನ ಶಾಪದಂಚ. ಮಣ್ಣ್ ತುಚ್ಚುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ತುಳುವೆರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮೋಕೆ.

ಕೆಡ್ಡಸದ ಆಚರಣೆಡ್ ಆರಾಧನೆಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಮಂದೆಗ್ ಪುರ್ಸೊತು ಕೊರ್ಪುನ, ಮನರಂಜನೆ ಮಲ್ಪುನ, ಭೂಮಿಗ್ ಪ್ರಕೃತಿಗ್ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಆಪಿನ ಮಣ್ಣ್ ಸವಕಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅತಂಡ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತ್ ನಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ 365ಡ್ 3 ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲಾ 1ಡ್ದ್ 3% ದಾತ್ ಒರಿಲೆಕ, ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ದ್ ಬುಲೆ ಸೆಲೆ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಮುರ್ಗೊಲೆನ್ ದೂರ ಗಿಡರುನಂಚಿನ ಕಾಳಜಿ ತೋಜುಂಡು.

ಕೆಡ್ಡಸದ ಬೋಂಟೆಗ್ ತುಳುನಾಡ್.ಡ್ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕ್.ದ ಹಿನ್ನಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಪಾಡ್ದನ ಮುದ್ದ ಕಳಲೆರೆ ಪಾಡ್ದನಡ್ ಪರ್ಮಲೆಡ್ ನಡತಿ ಕೆಡ್ಡಸ ಬೋಂಟೆದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ಪಂಜಿ ಪುಂಡದೆ ಜ್ವರಟ್ ಕೂರೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆನಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋವುಲು ಕಡೆಪಲ್ ನೀರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಉಜ್ಜೆರ್ ಪತೊಂದು ಬೋಂಟೆಗ್ ಪೋವೊಡು. ಪಂಜಿ ಪತೊ ಬರೊಡು ಪಂದ್ ನಲಿಕೆದಕ್ಲ್ ಕೆಡ್ಡಸಗ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಗ ಪನ್ಪಿ ಪಾಡ್ದನಡ್ ಉಂಡು.

ಆ ಪಾಡ್ದನ ಇಂಚ ಉಂಡು.
“ಸನಿಯಾರ ಕೆಡ್ಡಸ,
ಮುಟ್ಟುನೆ ಐತಾರ ನಡು ಕೆಡ್ಡಸ
ಸೋಮಾರ ಬಿರಿಪುನೆ
ಪಜಿ ಕಡ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಉನುಂಗೆಲ್ ಪೊಲಿಪ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ,
ಅರಸುಲೆ ಬೋಟೆಂಗ್
ಸರ್ವೆರ್ ಉಲ್ಲಾಯನಕುಲು ಪೋವೋಡುಗೆ.
ವಲಸಾರಿ ಮಜಲ್ಡ್ ಕೂಡ್ದು
ವಲಸರಿ ದೇರ್.ದ್ ಪಾಲೆಜ್ಜಾರ್ ಜಪ್ಪುನಗ
ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕುಲು ಕಡಿಪಿ ಕಂಜಿನ್ ನೀರ್.ಡ್ ಪಾಡೋಡು.
ಓಡುಡ್ ಕಡೆವೊಡು, ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಪತ್ತವೊಡು.
ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುರ್ಗೊಲು ಜತ್ತ್.ದ್ ಬರ್ಪ.
ಕಟ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಬೆಡಿ, ಕದಿ ಕಟ್ಟಂದಿನ ಪಗರಿ,
ಕೈಲ ಕಡೆಲ ಪತ್ತ್.ದ್
ಉಜ್ಜೆರ್ಗೊಂಜಿ ಏರ್ಪು ಏರ್ಪಾದ್
ಇಲ್ಲ ಬೆತ್ತಡಿಟ್ ಉಂತೊಂದು
ಮುರ್ಗೊಲೆಗ್ ತಾಂಟಾವೊಡು.
ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುರ್ಗೊಲೆನ್ ಜಯಿಪೊಡು.
ಎಂಕ್ ಅಯಿತ ಕೆಬಿ, ಕಾರ್, ಕೈ, ಉಪ್ಪು, ಮುಂಚಿ, ಪುಳಿ ಕೊರೊಡು.”

ತುಳುನಾಡ್ ಪರಶುರಾಮೆರ್ ಕುಡರಿಡ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಕುಡರಿಡ್ ಕಾಡ್ ಕಡ್ತ್ ಕುಡು ಅರಿ ಬಿತ್ತ್.ದ್ ಪದ್.ರ್.ದ್ ಪೋಯಿನ ತುಳುವೆರೆನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ್ ತುಳುನಾಡ್.ಡ್ ಕುಡ ಒತ್ತಟ್ಟ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ ಕೆಡ್ಡಸಗ್ ಕುಡು ಅರಿ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆಗ್ ದೀಪುನ ಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು. ಅಂಚನೆ ಚಳಿಕ್ಕ್ ಬಚ್ಚಿನ ಜೀವಗ್ ಕುಡು ಅರಿ ಧಾನ್ಯೋಲೆನ ಸತ್ವ, ಬದನೆ ನುರ್ಗೆದ ಪೋಷಕಾಂಶ, ಮಾಸೊದ ವಿಟಮಿನ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆಲಾ ಆದುಪ್ಪು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಿರಿಯೆರೆನ ಪಜ್ಜೆ ನಮಕ್ಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆದ್ ದುಂಬು ಕೊನೊಪುನ ತಾದಿ ತುಡರ್. ಅವೆನ್ನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ತರ್ಕೊಂದು ದುಂಬು ಕೊನೊಪುನ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಮಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರೀಕತೆಗ್ ನಿಧಿಯಾದ್ ಇಂಚಿನ ಆಚರಣೆಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗ್ ಮುಟ್ಟವುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿದ್ ಪಾಲಿಪೊಡು. ಕೆಡ್ಡಸ ಕಾಲಿ ಕಾಲಕೊಂದೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿದ ಬದ್.ಕ್.ಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆ ಆವಂದೆ ತುಳುವೆರೆನ ಪಾಲ್.ಗ್ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆನ ವರ ಪಡೆಪುನ ಆರಾಧನೆ ಆವಡ್. ತುಳು ಪರಪೋಕು ಪರತಿರಿ ಒರಿಪುದ ನಿರೆಲಾವಡ್.

✍🏻ಶ್ರೀ ಸುಧಾ ತುಳುನಾಡ್

About Pavanesh D

Pavanesh D

Leave a Reply