Home / All / Kalogu Thaka Kolana Kolag Thaka Kalana

Kalogu Thaka Kolana Kolag Thaka Kalana

ಕಾಲೊಗು ತಕ್ಕ ಕೋಲನಾ ?ಕೋಲಗ್ ತಕ್ಕ ಕಾಲನ?

“ಮಡಸ್ತಾನ ಕಡ್ತುರ್ಲೆ,ಗುತ್ತಿನಾರೆ,ಒಂಜಿ ಮಗುತ್ತು ,ರಡ್ಡ್ ಗುತ್ತು ಪತ್ತ್ ಪದಿನಾಜಿ ಗುತ್ತುನು ಲೆತ್ತ್ ಕೊಂಡಾಡಿಯೆ..”ಪಂಡ್‌ದ್ ಆವೇಶ ಆಯಿನ ದೈವೊದ ಬಾಯಿಡ್ ಸುರೂಕು ಬರ್ಪಿ ಪಾತೆರೊದ ಲೆಕ್ಕೊನೇ,ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.ಮೂಲು ಮಡಸ್ತಾನ ಪಂಡ ಅರಸು ಮನೆತನ,ಗುತ್ತಿನಾರೆ ಪಂಡ ಗೇಣಿ ವಸೂಲಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನೆತನದಕುಲು.
ಮೊಕಲ್ನ ನಡೂಟು ಪೋಲೆ ಪಂಡ ಪೋವೊಂದು,ಕುಲ್ಲುಲೆ ಪಂಡ ಕುಲೊಂದು ಗೇಣೀಗ್ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಕ್ಕೆಲ್‌ದಕುಲು-ಬಡವೆರ್‍,ಮೆಗ್ಯೆ ಪಲಯೆ,ತಗೆ-ತಂಗಡಿ,ತಮ್ಮಲೆ-ಅರ್ವದೆ,ಅಪ್ಪೆ-ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೇ ಕರಟ್ಟ್ ಬೆಯಿಪ್ಪಾದ್ ತಿನ್ಪಿನ ಕುಟುಂಬೊ.ಮುಳಿ,ಬೈತ್ತ ಮಾಡ್, ಮಡಲ್ ತಟ್ಟಿದ ಬಾಕಿಲ್,ತಲಕಟ್ಟ್ ದಾಂತಿನ ಗಿಟ್ಕೆದ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಂಬಿ ಪೂಜಿನ ನೆಲಟ್ಟ್ ಮೊಕಲ್ನ ಜೀವನ.ಬರವುಸರವು ದಾಂತೆ ಎಲ್ಲಿಪೋದು ಮಲ್ಲಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.
ಇಂಚಿಪ್ಪುನಗ ಮೊಕ್ಲೆನ ನಡೂಟು ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬು,ಸತ್ಯೊನು ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರ್ದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಬದ್‌ಕ್‌ಗ್ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಪುದರ್‌ದ ಧರ್ಮ ದೈವೊಲು.ಈ ದೈವೊಲೆಗ್ ಇತ್ತೆದಲೆಕ್ಕೊ ಮಣಿ ಮಂಚಾವು ಇತ್ತ್ಜಿ.ಬೈತ್ತ ಬಲ್ಲ್‌ಡ್ ನೇಲಾ ಪಾಡ್ದ್ ಆಯ ಅಂಗ ದಾಣಥಿನ ತುಂಡು ಪಲಾಯಿಡ್ ದೈವೊದ ಪುದಾರ್ಲೆನ ನೆಂಪು ದೀವೊಂದು ಆಋಆಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.

ಅಪಗೊದ ನೇಮೊದ ಕ್ರಮೊಟ್ಟುಲಾ ಬಾರೀ ಪರಾಕ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್.ಕರೆಂಟ್‌ದ ಬೊಲ್ಪು,ಮೈಕ್ಕೊದ ಗಲಾಟೆ ಉಂದು ಒವುಲಾ ಇತ್ತ್ಜಿ.ಜೀಟಿಕೆದ,ದೊಂದಿದ ಬೊಲ್ಪುದ ಬೊಲ್ಪುದ ನಡುಟ್ಟು ಮೋನೆಗ್ ಅರದಲ ಪಾಡ್ದ್,ಬೆದ್‌ರ್‍,ಪಾಲೆದ ಸಿರಿಟ್ಟ್ ಐತ್ತ ಮಲ್ತಿ ಅಣಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ತೆಂಬರೆದ ಸೊರೊಕ್ಕು ದೈವ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ತೂಂಡಾ ಮೆಯಿ ಜುಂ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.
ತುಳು ಭಾಸೆಡ್ ನೇಮೊ ಪಂಡ ನಿಯಮೊ ಪಂಡ್‌ದೇ ಆಪುಂಡು.ಅಪಗ ನೇಮೊ ನಿಯಮೊ ಪ್ರಕಾರನೃ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.ಒಂಜಿ ಕಲೊಡು ಈಸರ ದೇವೆರ್‍ ದೇವಗಣಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ನಲ್ಪುನಗ ,ಭೂತ ನರ್ತಕೆರ್‌ಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ನಲ್ತೆರ್‌ಗೆ.ಉಂದೆನ್ ತೂದು ಕುಸಿ ಪಡೆಯಿನ ದೇವೆರ್‍ ತನ್ನ ಬೆಗರ್‍ ಮೆಯಿತ್ತ ಮಣ್ಣ್ ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಡಟಮರ್‍ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಭೂಲೋಖೊಡು ದೈವೊ ಗಣೊಕ್ಲೆನ್ ನಲ್ಪಾಲೆ ಪಂಡೆರ್‌ಗೆ.ಇಂಚ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ದೈವೊದ ಸೇವೆ ಸರುವಾಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಕತೆ ಉಂಡು.
ತೆಂಬರೆಗ್ ಆತೊಂಜಿ ಘನಸ್ತಿಕೆ ಉಂಡು.ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟುನು,ದೈವದ ಬೀರ ಲೆಪ್ಪುನು,ದೈವ ಆವೇಸ ಆದ್ ಬರ್ಪಿನಿ,ಉಂದೆನ್ ತುಫಿನ ಕಣ್ಣ್,ಕೇಣುನ ಕೆಬಿಕ್ಕ್ ಮೆಯ್ ಸಿಂಗೇರ್‌ದ್ ಮನಸ್ ಉಲ್ಲಾಸೊ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.ಮಡೆಸ್ತಾನೊದ ಮಟ್ಟೆಲ್‌ಡ್,ಗುತ್ತುದ ಪಿರಾಕ್‌ದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾರ ವರ್ಷೊಡ್ದ್‌ಲಾ ಮಿಕ್ಕ್‌ದ್ ನಡತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ್ಂಡ್.ಕಾಡ ತಪ್ಪು,ತೋಡ ನೀರ್‍ ಪರ್ದ್ ನೂದು ವರ್ಷೊಗುಲಾ ಮಿಕ್ಕ್‌ದ್ ಬದ್‌ಕ್‌ದ್ ,ರೋಗ ಬತ್ತ್ಂಡ ದೈವೊಡನೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಾವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಹಿರಿಯೆರೆನ ಈ ಸಂಸಾರೊ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಬತ್ತೆತ್ತ್ಂಡ್?
ಸುಮಾರ್‍35-40 ವರ್ಷೊ ಪಿರಾವುಡು ಬತ್ತಿನ ಸರಕಾರೊದ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಮಸೂದೆಡ್ದಾತ್ರ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಒಕ್ಕೆಲ್‌ದಾಯಗಾಂಡ್.ಪಗ ಮಡಸ್ತಾನ ಜಾರ್‍ಂಡ್.ಗುತ್ತು ಗೀರ್‍ಂಡ್.ಮಡಲ್ದ ಗಿಡ್ಕೆ ಪೋಂಡು.ಒಡಿಲ್ದ ಇಲ್ಲ್ ಆಂಡ್.ದೈವೊಗು ತುಂಡು ಪಲಾಯಿ ಪೋದು ಪೊಸ ಮಣಿ ಮಂಚಾವು ಬತ್ತ್ಂಡ್.

ನಮ್ಮ ಜವಣೆರ್‍ ಊರು ಬುಡ್ದು ಪರವೂರುಗು ಪೋಯೆರ್‍.ನಾಲ್ ಕಾಸ್ ಕೈಟ್ಟ್ ಪತ್ಯೆರ್‍.ಊರುಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟಿಯೆರ್‍.ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ದೈವೊಲೆನ್ ಪಿದಾಯಿ ಕಣತ್ತ್‌ದ್ ಜಾಲ್‌ಡೇ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡೊ ಕಟ್ಯೆರ್‍.ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ್‍ ಕಂಚಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ದೈವೊದ ಆಕಾರೊದ ಮೊಗ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೆರ್‍.ಕೈಟ್ ಪತ್ತುನ ಆಯುಧೊಲೆನ್ ಸಾನೊಡು ದೀಯೆರ್‍.ಗಡ್ಡೆದ ಕೇಂಪುಲ ಪೂತ್ತ ಬದಲ್‌ಗ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ್ತ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪಾಯೆರ್‍.
ನೇಮೊದ ಇಚಾರೊಗು ಬತ್ತ್ಂಡ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ್‌ದ ಅಣಿ,ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ಬೊಲ್ಪುಲು,ಮೈಕ್ಕ,ಜೋಡು ವಾದ್ಯ,ಬ್ಯಾಂಡ್,ಅಂಚಿಡ್ದ್ ಕದೊನಿ,ಗರ್ನಾಲ್ದ ಅಬ್ಬರೊಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಮೈಲ್‌ ದೂರೊಡಿಪ್ಪುನಾಯಗ್‌ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದಿಲೆಕ್ಕೊಂತಿನ ಸಬ್ಧೊ.ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡಂತೂ ಗಂಗಸರೊನೇ ಪಟ್ಟುವೆರ್‍.
ಉಂದೆತ್ತ ನಡೂಟ್ಟು ತೆಂಬರೆದ ಸೊರೊಕ್ಕು ಬಿಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ.ಏರೆ ಕೆಬಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ಕೇನುಜಿ! ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟ್ ತೆಂಬರೆದ ಉಪಯೋಗನೇ ಕಡಮೆ ಆತ್ಂಡ್.ಇತ್ತೆದಕ್ಲೆಗಂತೂ ಉಂದೆತ್ತ ಸಂಗತಿಯೇ ತೆರಿಯಂದ್.

ನಮ್ಮ ಜೀವನೊದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಬದಲಾತ್ಂಡ್.ಸಾದಾರಣೊದ ವನಸ್ ತಿನಸಸ್ ನಮನ ಬಾಯಿಗ್ ರುಚಿಪ್ಪುಜಿ.ಖಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾತ್ಂಡ್.ಆವುಸ್ಯೋ ಕಡಿಮೆಯಾತ್ಮಡ್.ಅಂಚಾಂಡ ನಮ ಒಲ್ಪ ಜಾರ್ದ್ ಬೂರ್ಯ?ಇಂಚಾವರೆ ದಾನೆ ಕಾರಣ?ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಕಾಲೊಡ್ದು ನಡತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರುದಾಯೊ,ಆಚರಣೆಲೆನ್ ಬುಡೊಂದು ಬತ್ತಾಂದ್ ತೋಝುಂಡು.ಈತಾಂಡಲಾ ಇನಿಕ್‌ಲ ದೈವೊ ಆವೇಶ ಆದ್ ಮಡಸ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕ ಗುತ್ತುನು ಲೆಪ್ಪುನು ಬುಡ್ತುಜಿ..!
– ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ,ಪೆರ್ಡೂರು

Leave a Reply