Don't Miss
Home / I love hairy pussy / Besa Thingoluda Pathne Dina Pathenaje

Besa Thingoluda Pathne Dina Pathenaje

ಬೇಸ ತಿಂಗೊಲುದ ಪತ್ತ್‌ನೇ ದಿನ ಪತ್ತನಾಜೆ. ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃ ತಿಡ್ ನೂದಾಜಿ ವರ್ಸೊಡ್ದಿಂಚ ಬಾರೀ ಮಹತ್ವ ಪಡೆವೊಂದು ಬೈದಿನ ದಿನ. ಇಡೀ ಸಮಾಜೊದ ಧಾರ್ಮಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟವುಟಿಕೆಗ್ ಮಂಗಳ ಪಾಡುನ ದಿನನೇ ಪತ್ತನಾಜೆ.

ಆಧುನಿಕ ಜೀವನೊದ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗ್ ಪತ್ತನಾಜೆದ ಉಲಾರ್ಥ ತೆರಿಯಂದ್ ನಿಜ. ಆಂಡ ಇನಿಕ್‌ಲಾ ಮುಲ್ಪದ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಪರತಿರಿಟ್ ಅರಲ್‌ದ್ ಬತ್ತಿನ ಮೂಲ ಆಚರಣೆಲೆಗ್ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆದ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡೇ ಉಂಡು. ಪತ್ತನಾಜೆದ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಪೆರಿಯ ತರೆಮಾರ್‌ದ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಪೊಸ ತರೆಮಾರ್‌ದ ಜವನೆರೆಗಾಂಡಲಾ ಈ ವಿಸಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪನೊಡಾಪುಂಡು.

ತುಳುಟು ಪದ್ರಾಡ್ ತಿಂಗೊಲು- ಪಗ್ಗು, ಬೇಸ, ಕಾರ್ತೆಲ್, ಆಟಿ, ಸೋಣೊ, ನಿರ್ನಾಲ, ಬೊಂತೆಲ್, ಜಾರ್ದೆ, ಪೆರಾರ್ದೆ, ಪೊನ್ನಿ, ಮಾಯಿ, ಸುಗ್ಗಿ. ಬಿಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮನದಾನಿ ಪೊಸ ವರ್ಸೊ ಸುರು. ರಡ್ಡನೇ ತಿಂಗೊಲು ಬೇಸ. ಈ ತಿಂಗೊಲುದ ಪತ್ತ್‌ನೇ ದಿನೊ ‘ಪತ್ತನಾಜೆ’. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮರಿಯಾಲ ಸುರು ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುನು ವರ್ಸಗಟ್ಟಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್‌ದ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್‌ಲ್ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಡುಗು ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ‘ಪತ್ತನಾಜೆದಾನಿ ಪತ್ತ್ ಪನಿ’ ಪನ್ಪಿನ ಅನುಭವೊದ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲ ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ. ಈ ವರ್ಸೊ ಪತ್ತನಾಜೆ ಉಂದೇ ಮೇ ತಿಂಗೊಲುದ 24 ತಾರೀಕ್‌ಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಮರಿಯಾಲ. ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಅರೆಗಾಲ. ಉಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲೊದ ಲೆಕ್ಕೊ. ಇತ್ತೆ ಎಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಆ ಕಾಲೊಡು ಮುಲ್ಪದ ಮರಿಯಾಲ ಪಂಡ ನಾಲೈನ್ ತಿಂಗೊಲು ಬುಡಂದೆ ಬರ್ಪಿನ ದಿರಿಕೂಟ ಬರ್ಸ. ಗಾಳಿ, ಮೆಂಚಿ, ತೆಡಿಲ್. ಅಂಚಾದ್ ಮರಿಯಾಲೊಡು ಮುಲ್ಪ ವಾ ರೀತಿದ ಗೌಜಿ, ಗಮ್ಮತ್ತ್, ಜಾತ್ರೆ,ಅಂಕ ಆಯನ ಮಲ್ಪುಲೆಕನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಯಿಕಾದೇ ಪತ್ತನಾಜೆದಾನಿ ಈ ಮಾತಾ ಗೌಜಿಲೆನ್ ಕೈದ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೆರ್. ಅಂಚ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಬಾರೀ ಮಹತ್ವ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.

ತುಳು ಪರಂಪರೆದ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ತನಾಜೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ, ನೇಮ-ನೆರಿ, ಅಗೆಲ್- ತಂಬಿಲ, ಆಟ-ನಾಟಕ ಒವುಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಪತ್ತನಾಜೆದಾನಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡುಲಾ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ ಉಂತಾವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ. ಆಟದಕ್ಲು ಪತ್ತನಾಜೆದಾನಿ ಗಗ್ಗರ ಬಿಚ್ಚಾವೆರ್. ಊರುದ ದೈವ, ಇಲ್ಲದ ದೈವ, ಕುಟುಮೊದ ದೈವೊಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಗಬೋಗ ಪೂರಾ ಪತ್ತನಾಜೆದಾನಿ ಕೈದ್.

ದುಂಬು ಪೂರ ನೀರ್‌ದ ಆಸರೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬಿಸುತಾನಿ ನೇಜಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿದ್ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ನಟ್ಟಿದ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿಯೇ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಊರುಡು ಬೆನ್ನಿದ ಕ್ರಮೊಟ್ಟುಲಾ ಬದಲಾವಣೆಲು ಆತ.

ಪತ್ತನಾಜೆದಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು, ಪತ್ತನಾಜೆದ ಬಲಿ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೇ ದೈವೊಲೆಗ್‌ಲಾ ಪತ್ತನಾಜೆದ ಪರ್ವ ಕೊರುದು ಸಾನೊದ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡುವೆರ್. ದುಂಬು ಪೂರ ಪತ್ತನಾಜೆದಾನಿ ಊರುದ ಕಾಡ್‌ಡ್ ಬೋಂಟೆ ದೇರುನ ಕ್ರಮಲಾ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್‌ಗೆ. ಮರಿಯಾಲ ಬರ್ಪಿನೆಕ್ ದುಂಬು, ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಸುರು ಆಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಕಾಡ್‌ದ ಮುರ್ಗೊಲೆನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಲಾ ಉಂದೆತ್ತ ಪಿರವು ಇತ್ತ್‌ಂಡ್. ಬೋಂಟೆದ ಕ್ರಮೊಡ್ದಾದ್ ಅಪಗ ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್ ಪತ್ತನಾಜೆದಾನಿ ಗಮ್ಮತ್ತ್‌ದ ಮಾಸದ ವನಸ್ ಉಪ್ಪೆದ್‌ಂಡ್. ಅಕ್ ಸರಿಯಾದ್ ಎಚ್ಚದ ಕುಟುಮೊಲೆಡ್ ಪತ್ತನಾಜೆದಾನಿ ಕಾಲಾದಿ ತಂಬಿಲಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಮದಿಮೆ-ಮಸಿರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್‌ಲ್ ಮಾತಾ ಪತ್ತನಾಜೆಗಾನಗ ಕೈದ್ ಮಲ್ಪೆದೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮರಿಯಾಲಡ್ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಸ್ಟ. ಅಂಚನೇ ಬರ್ಸ ಸುರುವಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಜನೊಕುಲು ಪೂರ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಡ್ ಮುರ್ಕುದು ಪೋಪೆರ್. ಅಪಗ ಬೆನ್ನಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತ್‌ಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ವರ್ಸ ಕೈ ಬಾಯಿಗ್ ಪೋವು. ಏಣೆಲ್‌ದ ಬುಲೆ ಕೈ ಕೊರ್‌ಂಡ ಕಸ್ಟ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕೊಳಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಲೆನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತೆರೆಗ್‌ಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನೀರ್‌ದ ಆಸರೆ ಬೋಡತ್ತೇ? ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಸುದೀರ್ಘ ಮರಿಯಾಲೊನು ಎದ್ಕೊನೆರೆ ತಯಾರಾಪುನ ತುಳು ಮನಸ್‌ಲ್ ಅಯಿಕಾದ್ ತನ್ಕುಲೆನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊನೆರೆಗಾದ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗಡು ಅವು ಪತ್ತನಾಜೆ. ಈ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ದು ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ದಿನ ಪಂಡ್‌ದ್ ಬದಲ್ತ್‌ನವು ತುಳುವೆರೆನ ಪೆರ್ಮೆ. ಇನಿತ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲೊಡು ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆಗಾಲ- ಮರಿಯಾಲ ಒಂಜೇ. ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಪತ್ತನಾಜೆದ ಮಹತ್ವಲಾ ಕಡಿಮೆ ಆತಿನೆಟ್ ವಿಶೇಷ ದಾಲಾ ಇಜ್ಜಿ.
-ಸುಧಾಕರ ಸುವರ್ಣ ತಿಂಗಳಾಡಿ

Beauty of Tulunad

.

About Pavanesh D

Pavanesh D

Leave a Reply