Home / All / ಮದಿಮೆ ಬೆಸೆವುನ ಸಂಬಂದೊಲು – Madhime Besevuna Sambhandolu

ಮದಿಮೆ ಬೆಸೆವುನ ಸಂಬಂದೊಲು – Madhime Besevuna Sambhandolu

ಮದಿಮೆ ಬೆಸೆವುನ ಸಂಬಂದೊಲು

ಮದಿಮೆ ದಾರೆದ ಮಣೆಟ್
ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂಡುನ ಕುಸಿಟ್
ಮದಿಮಾಯ ಮದಿಮಾಲ್
“ಮದಿಮೆ’ದ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ, ಕುಸಿ, 
ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆವುನ, ಪೊಸ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅರಳುನ
ನರಮಾನ್ಯನ ಬದಕ್ದ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಏತ್ ಪೊರ್ಲ್, ಆ ಪೊರ್ಲ್ದ ತಿರ್ಲ್ಏತೊಂಜಿ ಐಸಿರ ಅತ್ತೆ…?

ನರಮಾನ್ಯಗಲಾ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುನೇ ಮೂಲು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಬೆಸುಗೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅನಾಗರೀಕತೆದ ಸಮಾಜೊಡ್ದ್ ನರಮಾನಿ ನಾಗರೀಕತೆದ ಹಂತೊಗು ಬನ್ನಾಗ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪಿ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆವುನ ಸಡಗರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೊಂಡು. ಆಣ್- ಪೊಣ್ಣು ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪಿ ಸಂಬಂಧದ ಬೆಸುಗೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಲ್ ಸಂಬಂಧ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅರಳೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಆಣಗ್ ಕಂಡನಿನ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಬೊಡೆದಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ. ತಮ್ಮಲೆ, ಮಾಮಿ, ಭಾವೆ, ಮೈತಿನೆ, ಮೈತಿದಿ, ಅತ್ತಿಗೆ… ಇಂಚ ಪೂರಾ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಏಕಾಂಗಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಜೀವಗು ಸಾಥ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪೂರಾ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಪಿರಾಕ್ಡ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮದಿಮೆದ ಸಡಗರನೆ ಬೇತೆ ಇತ್ಂಡ್ಗೆ. ಅಲ್ಪ ತಮ್ಮಲೆ(ಅಪ್ಪೆನ ಪಲಯೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮೆಗ್ಗೆ)ಗ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ್ಂಡ್ಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಾತಿದ ಕೂಡ್ಕಟ್ಟ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಗುರಿಕಾರೆ ಈ ಮದಿಮೆದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಮದಿಮೆ ನಡಪಾದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ. ಬಚ್ಚಿರೆ- ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪಗತ್ದ ಸಂಬಂಧನ್ ಬೆಸೆವುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಅವು. ಅಪಗ ಪೂರಾ ಮದಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡೆ ನಡತ್ತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್ಗೆ. ಆಂಡ ಕಾಲ ಬದಲಾವೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪೊಲೆಡ್ ಮದಿಮೆದ ಲೇಸ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಸುರುವಾಂಡ್. ಅಂಚೆನೆ ಗುರಿಕಾರೆರ್ನ ಜಾಗೊಡು ಪುರೋಹಿತರ್ ಬತ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಹಿರಿಯಕುಲೆನ ಬಾಯಿಡ್ ಕೇನ್ದ್ ಬರ್ಪುಂಡ್.

ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮದಿಮೆದ ಗೌಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಕುಟುಂಬಿಕೆರ್ನ ಪೂರಾ ಸಂಭ್ರಮ. ಮದಿಮೆದ ಕಾಕಜಿ ಪಟ್ಟುನೆರ್ದ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ಕಟ್ಟುನೆಟ್ಟ ಐತ ಸಂಭ್ರಮನೇ ಬೇತೆ. ಸುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮದಿಮೆದ ದುಂಬಿನಾನಿ ಮದಿರೆಂಗಿ ದೀಪಿನ ಸಂಭ್ರಮ (ಉಡುಪಿ ಕಡೆಟ್ ಉಂದೆನ್ ದೊಂಪ ಪನ್ಪೆರ್), ಮನದಾನಿ ದಿಬ್ಬಣ ಪಿದಾಡುನರ್ದ್ ಪೊಣ್ಣನ್ ಒಚ್ಚಿದ್ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ಟ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಮುಗಿದ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಣ್- ಪೊಣ್ಣನ್ ಸತಾಯಿಸುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗಮ್ಮತ್ದ ಗೊಬ್ಬು. ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಕರಿದ್ ಪೊಣ್ಣನ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ, ಐರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಬುಡ್ದ್ ಪೊಣ್ಣನ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲರ್ದ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಮಾಮಿಸಿಕೆ ಪಂಡ್ದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಕುಲು ಪಂಡ್ಂಡ, ಉಡುಪಿದಕುಲು ತೊಡಮನೆ ಪನ್ಪೆರ್). ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಸೊ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆನ್ ಮದಿಮಾಯೆ- ಮದ್ಮಾಲ್ ಪಂಡ್ದೆ ಲೆಪಪ್ಪುವೆರ್. ಸಂಬಂಧಿಕೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ತಮ್ಮನದ ಗೌಜಿ ನಡತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ತಮ್ಮನದ ನೆಪೊಟು ಗಡ್ದ್ ಉನ್ಪಿನೆತ ಜತೆಗ್ ಅವ್ಲು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುದಾಂತೆನೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆವುನ ಕಾರ್ಯಲಾ ನಡಪುಂಡು.

ಆಣನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೊಸತಾದ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೊಸತಾದ್ ಪೋಪಿನ ಆಣಗ್ ರಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು. ಕುಡ ಆತ್ ಸಂಬಂಧದ ಪೊಸ ಮರ್ಗಿಲ್ ಅಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು. ಆಣ ಕುಟುಂಬೊದ ಪರಿಚಯ ಪೊಣ್ಣಗ್, ಪೊಣ್ಣ ಕುಟುಂಬೊದ ಪರಿಚಯ ಆಣಗ್ ಆಪುಂಡು. ದಿನ ಕರಿಲೆಕ್ಕ ಮದಿಮಾಯೆ- ಮದಿಮಾಲ್ ಸ್ಥಾನ ಮಾಜೊಂದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊಸ ಜೀವದ ಆಗಮನ ಅಕ್ಲೆನ ಬಾಳ್ಡ್ ಆಯಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಸ್ಥಾನ- ಮಾನ ಅಪ್ಪೆ- ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡ್ದ್ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನನಾತ್ ಪೊಸ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪುದರುಲು ಸೇರುಂಡು. ಅಜ್ಜೆರ್- ಅಜ್ಜಿ, ಪಿಜ್ಜೆರ್- ಪಿಜ್ಜಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ- ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಡೊಡ್ಡಪ್ಪ- ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ತಮ್ಮಲೆ- ಅರ್ವತ್ತೆ… ಇಂಚ ಕುಡಾತ್ ಸಂಬಂದೊಲು ಬೆಸೆವುಂಡ್. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದೊ ಲೆಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ, ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ, ಮೆಗ್ಗೆ, ಪಲಯೆ, ತಗೆ- ತಂಗಡಿ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕಗ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನಾತ್ ಸೇರೊಂದೆ ಪೋಪುಂಡು! ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಬದ್ಕ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಬದಲಾವೊಂದು ಪೋಪುಂಡತೆ…. ಪೊಸತ್ ಬದ್ಕ್ದ ಜನನ ಪರತ್ ಪಜ್ಜೊಲು ಕರಿನ ಉಂದು ಮದಿಮೆ ಗೌಜಿದ ಮದಿಪು.

 

Courtesy : TULU NADU (Official)

 — with Shetty Ssunil.

About Pavanesh D

Pavanesh D

Leave a Reply